Спорт 29 jun 2021 447

Бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряадай эдир тамиршад хоёр медаль абаба

Июниин 23-һаа Ижевск хотодо сагаалса буудалгаар Бүхэроссиин «Юный стрелок России» гэһэн мүрысөөн үнгэргэндэнэ.

17 хүрэтэр наһатай басагадай дунда Буряадай Елена Белоновская нэгэдэхи һуури эзэлээ, Мария Островская хоёрдохи һуурида хүртөө.

Үндэр амжалта туйлаһан эдир тамиршадай һоригшо хадаа олимпиин халаан бэлдэдэг тамирай 2-ДОСААФ һургуулиин Александр Викторович Кузьмин болоно.

Буряадайнгаа нэрэ нэрлүүлжэ, үндэр амжалта туйлаһан Елена, Мария басагадаа болон Александр Викторовичые амаршалжа, саашадаашье амжалта туһлажа ябахыень хүсэнэбди.

Фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман