Спорт 20 jul 2021 616

​Паралимпиадада бэлдэнэ

Удангүй Паралимпиин нааданууд эхиеэ абахань. Эрэмдэг бэетэй тамиршадай дунда шэлэн абалгын мүрысөөнүүд түгэсэжэ байнхай. Эдэ үдэрнүүдтэ һур харбалгаар бүхы хабаадагшад элирүүлэгдээ.

Июлиин 6-10-ай үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэһэн мүрысөөндэ Буряадай табан тамиршан хабаадаа. Тэдээн сооһоо ганса Александр Гомбожапов шэлэн абалгын харбалгада оролсоо. Үни хада олимпиин лицензи гүрэндөө асарһан Буряадай тамиршад болохо Баир Шигаев болон Татьяна Андриевская гэгшэд Паралимпиадын урда бэеэ туршаа гэхэдэ, алдуу болохогүй.

Александр Гомбожаповай хабаадаһан тэмсээндэ оройдоол хоёр хүн Токио ошохо эрхэдэ хүртэхэ аргатай байгаа. Түрүүшынхиеэ иимэ томо мүрысөөндэ хабаадажа байһан Буряадай харбаашан эрхим дүрбэнэй тоодо орожо шадаа. Нэгэ бага шангалбал, Александр түрүүшүүлэй тоодо орохо һэн.

Энэ мүрысөөнэй удаа Ородой суглуулагдамал командын 10 хүн Паралимпиадада хабаадаха болоо. Тэдэнэй нэрэнүүд август һарын эхеэр мэдэгдэхэ.

Паралимпиин наадануудта мүнөөшье хабаадахаар бэлэн байһанаа Баир Шигаев гэршэлээ. Мүрысөөнэй түрүүшын шатада абажа боломоор 720 очкогой аяар 702 очко абаа гээд хэлэлтэй. Тиигэжэ хубиин тоосоондо Баир финалда хүрэжэ шадаа. Урда Солонгос, Австрали, Итали, Иран гүрэнүүдэй тамиршадые илаад, ганса Украинын тамиршанда шүүгдэшөө. Иигэжэ Баир Шигаев мүнгэн медаляар шагнагдаа.

Командна микст тоосоондо Баир Шигаев болон Татьяна Андриевская хоёр һайн дүнгүүдые харуулжа, хүрэл медаль абажа шадаа.

Гол наадануудайнгаа урда харбагшад һорилгын хоёр бэлэдхэлдэ хабаадажа, эрхимүүдынь Токиодо ошохо.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ