Спорт 2 aug 2021 521

​Түрүүшын амжалтанууд

Июлиин 23-26-ай үдэрнүүдтэ Ородой Олимпийскэ хорооной командын гэшүүд 12 медальда хүртөө. Дүрбэниинь “алтан” юм.

Түрүүшын алтан медаль сагаалса буудагшад асарһан байна. Омск хотын пистоледээр буудадаг Виталина Бацарашкина чемпион боложо тодороо. Табан жэлэй саанахана 19 наһатай Виталина түрүүшынгээ Олимпиадада мүнгэн медаль абаа бэлэй. Буряадаймнай залуу тамиршан Яна Енина эдиршүүлэй дунда һайн дүнгүүдые харуулжа эхилээд, “Виталина Бацаркашина минии эгээл дуратай тамиршан” гэжэ хэлээ һэн. Удангүй тэдэ хоёр мүрысөөнүүдтэ уулзажа эхилээ.

 Тхэквондо анха түрүүшынхиеэ Олимпиин наадануудай бүридэлдэ 2000 ондо оруулагдаһан түүхэтэй. Ородой тамиршад нэгэшье дахин түрүүлжэ үзөөгүй һэн. Токиодо Максим Храмцов алтан медаль абажа, олон тоото харагшадые баясуулаа. Олимпиин маягаар эмхидхэгдэдэг тхэквондо Буряадтамнай хүгжэдэггүй ха юм. Энэнь харамтай.

Фехтованиин мүрысөөндэ сабляар тулалдадаг Ородой хоёр тамиршад финалда орожо шадаһан байна. София Позднякова суута Софья Великая гэгшые шүүжэ, Олимпиин чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Поздняковагай аба Станислав Поздняков 1992 оной Олимпиадада фехтованяар түрүүлһэн юм. Мүнөө тэрэ Ородой Олимпиин хорооной хүтэлбэрилэгшэ юм.

Спортивна гимнастикаар Ородой эрэшүүл командна мүрысөөндэ 25 жэлэй саана түрүүлээ. Үни удаанай баяр гимнастнууд уржадэр асарба. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин болон Давид Белявский гэгшэд Токиогой Олимпиадын түүхэдэ алтан үзэгөөр нэрэеэ бэшүүлбэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ