Спорт 5 aug 2021 536

​Олимпиин нааданууд: үдэрһөө үдэртэ

© фото: Олимпиин 4 дахин абарга Михаин Лопес Нуньес

Барилдаан эхилээ

Олимпиин наадануудай хэмжээн соо барилдаагаар мүрысөөнүүд августын 1-дэ эхилээ. Түрүүшын үдэрнүүдтэ эрэшүүл греко-римскэ түхэлэй барилдаанда хабаадана. Мүн эхэнэрнүүд мүрысэжэ эхилээ.

Буряадай спортдо дуратайшуул Стальвира Оршушой хибэс дээрэ гарахые хүлеэнэ. Августын 6-да тэрэ түрүүшынгээ уулзалгануудые үнгэргэнэ гээд дуулганабди.

Япондо эхэнэрнүүдэй барилдаанда ехэ дуратай юм. Урда жэлнүүдэй Олимпиин наадануудай ехэнхи алтан медальнуудые тэдэ абаһан байна. Энэ ушарһаа боложо, эмхидхэгшэд эхэнэрнүүдэй тулалдаануудые шэнэ онсо гуримаар үнгэргэнэ. Японой харагшадые баярлуулхын түлөө тэдэ нэгэ үдэртэ нэгэ шэгнүүрэй тулалдаануудые дурадхажа, бүхы эхэнэрнүүдэй барилдаанай һайн зүйлнүүдые хаража баярлана.

Японой барилдааша басагад муугаар мүрысөөгөө эхилээ. Мүн Ородой тамиршадые һайнаар барилдажа байна гэхээр бэшэ. Наталья Воробьёва, Любовь Овчарова болон Ханум Велиева гэгшэд медальгүй үлэшөө. 2012 оной Олимпиин нааданай абарга Кыргызстанай тамиршанда 2-дохи шатада диилдээ. Мүн залуу Ханум 2-дохи шатада Монголой тамиршан Батцэцэг Соронзонболд гэгшэдэ шүүгдэшөө. Монголой түлөөлэгшэ үсэгэлдэр хүрэл медаль абахын түлөө тэмсээ. Наталья Воробьевагай барилдаһан 76 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Германиин Алина РоттерФокен абарга боложо тодороо.

Греко-римскэ түхэлэй барилдаагаар Ородой барилдаашад Сергей Емелин болон Сергей Семёнов гэгшэд шангай 3-дахи һууринуудые эзэлээ. Үсэгэлдэр түрүү һууриин түлөө Муса Евлоев барилдаа.

130 килограммай шэгнүүртэ Куба гүрэнэй барилдаашан Михаин Лопес Нуньес абаргын хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртөө. Энэ амжалта 4-дэхиеэ туйлаба гээд тоологдоно. Бүхы дэлхэй дээрэхи барилдаашад сооһоо иимэ олон түрүү һууринуудые Олимпиин наадануудта хэншье эзэлээгүй байгаа бшуу.

Боксёрнуудай түрүүшын медальнууд

Олимпиин наадануудта Буряадай боксёр Людмила Воронцовае шүүһэн Италиин Ирма Теста мүрысөөнэй түрүүшын хүрэл медальда хүртөө.

Италиин түлөөлэгшэ Ирландиин болон Канадын тамиршадые шүүжэ, хахад финалай шатада гараа һэн. Тэндэ Филиппины гүрэнэй Нести Петесиотой уулзаа. Буряадай спортдо дуратайшуул Азиин гүрэнэй энэ тамиршаниие һайнаар танина. Юундэб гэхэдэ, Нести Улаан-Үдэдэ болоһон дэлхэйн чемпионадта түрүүлһэн байна. Тиихэдэ манай Людмила Воронцовае шүүгээ бэлэй. 2019 оной дэлхэйн абарга Италиин түлөөлэгшые шүүжэ, үсэгэлдэр орой финалда Японой тамиршантай шаалсаа.

Ородой суглуулагдамал командын Имам Хатаев, Андрей Замковой гэгшэд 3-дахи һууринуудые эзэлээ. Хахад финалай уулзалгануудта Муслим Гаджимагомедов, Альберт Батыргазиев, Глеб Бакши, Земфира Магомедалиева гэгшэд хабаадаха. Тэдэ шүүгдэбэл, хүрэл медаляар шагнагдаха, диилэбэл, финалда гараха.

Монголой тамиршадай амжалта

Августын 2-ой байдалаар Монголой түлөөлэгшэд Токиодо гурбан медаль абаад байна. Ехэнхи амжалтануудаа тэдэ дзюдо барилдаанай тэмсээнүүдтэ туйлаа.

81 килограммай шэгнүүртэ Саид Моллаи мүнгэн медальда хүртөө. Тэрэ Японой барилдаашанда шүүгдээ. Хэдэн жэлэй саана Саид Иранһаа ерэжэ, Монголой эрхэтэн болоо һэн. Монголой Юрэнхылэгшэ байһан Халтмаагийн Баттулга мүнгэн медаль тамиршанда зүүлгэһэниинь гайхалгүй. Баттулга хадаа самбо барилдаагаар дэлхэйн чемпион юм. Дзюдогооршье барилдаһан намтартай.

Баянхонгор аймагһаа уг гарбалтай Мүнхбатын Уранцэцэг болон ЦэндОчирын Цогтбаатар гэгшэд шангай 3-дахи һууринуудые эзэлээ. Эдэ наадануудта Уранцэцэг түрүүлхэ аргатай гэжэ мүрысөөнэй эхилээгүй байхадань, мэргэжэлтэд тэмдэглээ.

Хэн хэды медальтайб?

Августын 2-то Олимпиин наадануудай 10-дахи үдэр түгэсөө. Ородой суглуулагдамал командын гэшүүд бүхы дээрээ 12 алтан, 21 мүнгэн болон 17 хүрэл медальнуудые абаад байнхай.

* * *

29 алтан медаль абаһан Хитадай тамиршад түрүүлнэ. США-гай түлөөлэгшэд 22 алтан медальтай болонхой.

* * *

Командна тоосоондо Японой тамиршад 17 алтан медаль абаад, 3-дахи һуури эзэлнэ. Урдахи Олимпиадануудта иимэ олон түрүү һууринуудые Японой түлөөлэгшэд абажа үзөөгүй байгаа бшуу.

* * *

Токиодо алтан медаль абажа, 51 гүрэнэй түлөөлэгшэд нютагаархидаа баярлуулаа. 80 гүрэнэй тамиршад медальнуудта хүртөө.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Олимпиин 4 дахин абарга Михаин Лопес Нуньес