Спорт 17 aug 2021 355

​Буряадай тамиршан Светлана Гомбоева үндэр шагналда хүртэбэ

© фото: csp03.ru

Ородой Холбоото Уласай Баталан хамгаалалгын яаманда XXXII-дохи Олимпиин наадануудта хабаадаһан Сэрэгэй тамирай түбэй гэшүүдые хүндэлэн угтаба.

2020 оной Олимпиадада үндэр шагналда хүртэһэн 40 тамиршанда шагналнууд барюулагдаа.

- Манай сэрэгэй тамиршад Олимпиин наадануудта үндэр амжалта туйлаа. Энэ наадануудта өөрын осно шэнжэтэй шалгалта болоо гэхэдэ, алдуу болохогүй. Ород гүрэнэй туг намилзуулхагүй, гүрэн түрын һүлдэ дуу зэдэлүүлхэгүй гэһэн эрилтэ табигдабашье, ёһотоор энээние дабажа шадаат. Бидэ танаар омогорхонобди! Олон жэлэй туршада хэгдэһэн ажалай дүн болоһон байна. Багшанарай, һоригшодой, эмшэдэйшье ажал сэгнэшэгүй, - гэжэ Сергей Шойгу хэлэһэн байна.

 

Фото: csp03.ru