Спорт 13 sep 2021 301

Мотоциклаар урилдаан Буряад Уласта үнгэрнэ

© фото: Буряад Уласай Арадай Хурал

Мотоциклаар урилдаашадай Ородой Кубок анха түрүүшынхиеэ Буряад Уласта үнгэржэ байна. Сентябриин 11-дэ һорилго үнгэргэһэнэй удаа шэлэн абалгын тур болон мүрысөөнэй нээлгын баяр ёһолол үнгэрөө.

Ородой Кубогой нээлгын баяр ёһололдо Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Виталий Лыгденов хабаадахадаа, бүхы гүрэнһөө ерэһэн тамиршадые амаршалһан байна.

- Москваһаа Владивосток хүрэтэр можо нютагуудһаа 120 гаран урилдаашад ерээ. Энэ аюултай спортын зүйлээр хабаадаха дуратайшуул олон байна. Иимэ урилдаанда гараха гээшэ ехэ харюусалгатай. Хоёр зүйлээр мүрысөөн үнгэрнэ. Һая эхилжэ байһан тамиршад аминдаа мүрысэнэ. Харин дүй дүршэлтэй зон ондоо бүлэгтэ урилдана, - гэжэ Виталий Лыгденов тэмдэглэбэ.

Мүнөөдэр үдэшэ эгээл эрхимүүд элирүүлэгдэхэ. Мүрысөөндэ шалгарһан тамиршадта грамота болон медальнууд барюулагдаха тухай эмхидхэгшэд мэдээсэнэ.

Источник: Буряад Уласай Арадай Хурал

Фото: Буряад Уласай Арадай Хурал