Спорт 24 sep 2021 402

​Буряад Уласта уран һайханай гимнастикаар бүхэроссиин мүрысөөн үнгэргэгдэхэнь

© фото: Дзен Яндекс

Сентябриин 24-26-ай үдэрнүүдтэ уран һайханай гимнастикаар бүхэроссиин мүрысөөн үнгэргэгдэхэнь. Тамирай тус зүйлөөр иимэ үндэр хэмжээнэй тэмсээн Улаан-Үдэдэ анха түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэхэнь гээшэ. Буряадай Уран һайханай гимнастикын федерациин хүтэлбэрилэгшэ, Ородой тамирай мастер Елена Синицынагай хэлэһээр, һүүлэй үедэ Буряадта уран һайханай гимнастика яһала хүгжэжэ байнхай. 2019-2020 онуудай дүнгөөр 6 басагад спортын мастерай нэрэ зэргэдэ хүртөө.

- Шэнэ мүрысөөнэй ашаар манай тамиршад ганса аза талаангаа харуулха бэшэ, мүн дүй дүршэлтэй болохо. Юуб гэхэдэ, һүүлэй хэдэн жэлдэ тамиршаднай ондоо хотонуудта болоһон мүрысөөнүүдтэ олоор ошожо шаданагүй. Ганса бэе бэетэеэ тэмсэнэ. Теэд энэ ушарта хаанаһаа дүй дүршэлөө дээшэлүүлхэ гээшэб, - гэжэ мүрысөөнэй ахамад шүүгшэ Лариса Андрёнова һанамжална.

«Julia -2020» гэжэ нэрэтэй бүхэроссиин мүрысөө эмхидхэхэ тухай хөөрэлдөөн үшөө 2010- аад онуудһаа эхилһэн түүхэтэй. Лариса Андрёнова тэрэ үедэ федерациие ударидажа байгаа. Буряадай ниислэлдэ нэгэ томо мүрысөө үнгэргэхэ тухай асуудал тэрэ бодхоогоо.

- Абаһаар лэ мүрысөөгөө «Julia -2020» гэжэ нэрлээбди. Юуб гэхэдэ, түрүүшээр регион хоорондын мүрысөө эмхидхэжэ, удаань 2020 ондо бүхэроссиин болгохоёо оролдохобди гэжэ түсэб тиихэдэ табигдаа. Гэхэтэй хамта, минии басаган Юлия гэжэ нэрэтэй. Багаһаа хойшо уран һайханай гимнастикаар бэеэ һорижо эхилээ. Ямаршье хүндэ һорилгонуудые, бэлэдхэлнүүдые дабажа гараа. Өөрын оролдолгоор лэ “Ородой спортын мастер” гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртэжэ шадаа. Басаганайнгаа урагшаа дабшаха үедэ һорилгонуудтань хабаадахадаа, мүрысөөень харахадаа, Буряадай олон эдир тамиршадай нюдэн соо галханай бадаржа байһые обёорооб. Тиимэһээ заал һаа томо мүрысөө нютагтаа эмхидхэхэ гэһэн шиидхэбэри урдаа табижа, һанаһандаа одоошье хүрөөбди, - гэжэ Лариса Ивановна Андрёнова һонирхолтойгоор хөөрэнэ.

Түрүүшын томо мүрысөөн 2013 ондо үнгэргэгдөө. Эрхүү можын, Үбэр Байгалай хизаарай болон Монгол ороной тамиршад тэндэ хабаадаһан байна. 2018 ондо уран һайханай гимнастикын зарим дүримэй шэнэлэгдэхэдэ, Буряадта болодог мүрысөөн тааруу бэшэ боложо, зогсоогдоо һэн.

Һүүлэй мэдээгээр, Улаан-Үдэдэ болохо мүрысөөндэ хабаадахаяа Ород гүрэнэй 15 можо хизаарай 300 гаран тамиршад ерэхэ. Буряад Уласаа эндэ 80 гаран эдиршүүл түлөөлхэ юм. Эгээл баганиинь 6 наһатай гээд хэлэлтэй. Шанга тэмсээнүүд хэдэн наһанай бүлэгтэ үнгэргэгдэжэ, шалгарһан басагад “Спортын мастерта кандидат”, “Спортын мастер” гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэхэ аргатай.

Уран һайханай гимнастикын баяр ёһолол харагшадгүй болохо гээд эмхидхэгшэд мэдүүлнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Дзен Яндекс