Спорт 2 nov 2021 507

​Шатараар хүдөөгэй нааданууд Буряад Уласта эмхидхэгдэхэ

© фото: pixabay.com

Хүдөө нютагуудта шатар наада дэлгэрүүлхэ зорилготойгоор мүрысөөн  ноябрииин 12-то Гусиноозёрск хотодо үнгэрхэ эмхидхэгдэнэ.

Мүрысөөн гурбан шэглэлээр үнгэргэгдэхэ юм. «А» турнирта хубиин-командна тоосоондо Буряадай аймагууд болон һомонууд тулалдаха. Команда бүхэндэ хоёр эрэшүүл болон нэгэ эхэнор оролсохо. Командада ороогүй тамиршад хубиин тоосоондо мүрысэхэ. Эрэшүүл болон эхэнэрнүүд ами аминдаа наадаха болоно. «Б» турнирта 2008-2010 онуудай хүбүүд, басагад мүрысэхэ. «В» турнирта 2011 оной болон тэрэнһээ дээшэ наһатай эдиршүүл хаба шадалаа туршаха.

Гусиноозёрск хотын 4-дэхи һургуулида хабаадагшадые бүридхэлдэ  абаха болон эмшэд шатаршадые мүрысөөндэ оруулха талаар хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ. Илагшадые амаршалха ёһолол үдэшын 17.30 түсэблэгдэнхэй.

Фото: pixabay.com