Спорт 8 dec 2021 659

Үзэгдөөгүй туйлалтанууд

Долоон хоногой хугасаада эмхидхэгдэһэн Ородой чемпионадта Буряадай тамиршад ялас гэмэ амжалтануудые туйлаһан байна. Манай эхэнэрнүүд аяар табан медаль абажа, спортдо дуратайшуулые одоошье гайхуулан баярлуулаа.

© фото: Бадма Бадмаев

- Мүнөө жэлһээ шэгнүүрнүүдые олошоруулха гэжэ шиидхэбэри уласхоорондын АИБА бүлгэм абаа һэн. Эрэшүүл нэгэтэ бэшэ шэнэ шэгнүүртэ шаасалдаа. Харин эхэнэрнүүдэй дунда иимэ мүрысөөнүүд түрүүшынхиеэ эмхидхэгдээ. 12 шэгнүүртэ түрүү һуури эзэлэгшэд элирүүлэгдээ. Гэхэтэй хамта, ерэхэ Олимпиин наадануудта эхэнэрнүүд зургаан шэгнүүртэ мүрысэхэ юм, - гэжэ Буряад Уласай Боксын федерациин хүтэлбэрилэгшэ, Арадай Хуралай һунгамал Валерий Доржиев хөөрэнэ.

Челябинск хотодо болоһон мүрысөөндэ Ород гүрэнэй можо хизаарнуудай 180 гаран хүн хабаадаа. Ородой бүхы түрүү боксёр басагад ринг дээрэ гараа гэхэдэ, алдуу болохогүй.

 - Токио хотодо үнгэргэгдэһэн Олимпиин наадануудта хабаадаһан басагад Челябинск ерээ. Олимпиадада хүрэл медальда хүртэһэн Земфира Магомедалиевае һоригшодой зүблөөн амаруулха тухай шиидхэбэри абаа. Тиихэдэнь Светлана Солуянова Саадат Далгатова хоёр чемпионууд боложо тодороо. Манай Людмила Воронцова шүүгдэжэ, шангай 2-дохи һуури эзэлээ. Тульска можын түлөөлэгшэ Дарья Абрамова бэлигтэй тамиршан юм. Тэрэ аяар 5-дахияа Ородой чемпионадта түрүүлжэ гараа. Мүнөөнэй финалда Людмила һайн тэмсээ харуулаа, теэд шүүгшэдэй шиидхэбэреэр диилдээ, - гэжэ Валерий Доржиев хэлэнэ.

Буряад угтай хоёр басагаднай алтан медальнуудта хүртэһэн байна. Эдэмнай хэд бэ гэбэл, Дарима Сандакова болон Дулма Лумбунова гэгшэд болоно. Дарима Сандакова 70 килограммай шэгнүүртэ гурбан уулзалгада илажа гараа. Москвагай Галина Головченко гэгшые финалда шүүһэн байна. 81 килограммһаа үлүү шэгнүүртэ Дулма Лумбунова Буряадай үшөө нэгэ түлөөлэгшэ Кристина Ткачеватай финалда гаража тулалдаа. Эндэ Дулма түрүүлжэ шадаа. Севастополь хотоһоо уг гарбалтай, Буряад орониие түлөөлдэг Елена Гапешина мүнгэн медаляар шагнагдаа. Медальда хүртэһэн бүхы тамиршадые Бадма ба Булат Бадмаевууд (зураг дээрэ диилэһэн шабинартайгаа) һорилго хэнэ гээд хэлэлтэй. Челябинск хотодо түрүүлһэн тамиршад Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдажа, март һарада үнгэргэгдэхэ дэлхэйн чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртэбэ

Фото: Бадма Бадмаев