Спорт 23 dec 2021 684

Багшадаа зорюулаа

Буряадай эгээл суутай барилдаашан Борис Будаев нэрэтэ мүрысөөгөө өөрын һоригшо Валерий Николаевич Ивановой 75 жэлэй ойн баяртай дашарамдуулаа.

Дэлхэйн, Европын, Азиин, СССР, Ород гүрэнэй чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэһэн мэдээжэ барилдаашан нэрэмжэтэ мүрысөөгөө аяар 28-дахияа эмхидхэбэ гээд хэлэлтэй. Теэд уласхоорондын болон бүхэроссиин мүрысөөнүүдэй литэдэ тусхай болзоргүй байһандань харамтай. Энээнһээ боложо, хабаадагшадай тоо үсөөрнэ, бэлигтэй ургажа ябаа залуу тамиршад ерэхэеэ болино. Түрүүшын мүрысөөнүүдтэ хибэс дээрэ гараһан барилдаашадай дунда Олимпиин наадануудай ерээдүй абарганууд, аха дүү Бувайсар, Адам Сайтиевууд болон спортын орьёлдо гараһан бусад барилдаашад байгаа һэн. Борис Будаевай түрүүшын һоригшо Виктор Семёнович Очиров багахан хүбүүе Улаан-Үдэдэ болоһон мүрысөөндэ асараад, өөрынгөө һоригшотой танилсуулаа һэн.

- Һоригшынгөө багшада бэлэдхэл хэжэ эхилхэдээ, ехэ баярлаа һэм. Юуб гэхэдэ, тэрэ үеын түрүү барилдаашадай хажууда һорилго хэжэ эхилээб. Манай суута Олег Алексеев, Илья Гармаев болон бусад тамиршадай бэлэдхэл хэхые хаража, дүй дүршэлыень абадаг һэм. Мүнөөшье болотор Валерий Николаевич шанга, бэрхэ барилдаашадые бэлдэжэл байһан зандаа, - гэжэ Борис Будаев хэлэнэ.

- Борис Будаев гээшэмнай ондоохон зантай тамиршан байгаа. Бусадһаа үлүү һорилго хэжэ, амжалтануудые туйлаа гэхэдэ, алдуу болохогүй. Мүн наһанайнь нүхэр Татьяна Иосифовна бүхыгөөрөө дэмжэжэ, шанга тулгуури боложо үгөө. Борис һорилгодоо ерэхэдээ, ходо халуун сай, кофе термос соо абаад ерэдэг һэн. Уухаяа нээхэдэнь, бусад барилдаашад гүйлдэжэ ошохо.

 - Юундэ өөһэдөө сай абангүй ябанат? Энэтнай таанадһаа хэдэн час ехээр бэлэдхэл хэнэл, өөртэнь хүрэхэгүй гэдэг байгааб, - гэжэ Валерий Иванов хөөрэнэ һэн.

 Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ болоһон тулалдаануудта Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын, Саха (Яхад) Уласай болон Буряадай 98 барилдаашан хабаадаа. Федор Балтуев, Константин Топшиноев, Виталий Евдокимов, Шота Кортиев (булта Эрхүү можо), Олег Фомин (Саха (Яхад) Улас), Тамир Ешинимаев (Үбэр Байгалай хизаар), Алдар Шойжинимаев, Арсалан Бальжинимаев, Аюр Нимаев, Алдар Дышенов (булта Буряад Улас) өөр өөрын шэгнүүртэ түрүүлжэ гараа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ