Спорт 23 dec 2021 739

Тамирай тобшо һонинууд

Нефтеюганск (Ханты-Мансийска тойрог).

Дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ Буряадай тамиршад гурбан медальда хүртөө. 51 килограммай шэгнүүртэ Баир Батлаев дүрбэн уулзалгада илалта туйлажа, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. 54 килограммда Альберт Гатаулин шангай 2-дохи һуурида гараа. Һая Ородой чемпион болоһон Дулма Лумбунова хүрэл медаль абажа шадаа.

Тайска бокс Бангкок (Таиланд).

Дэлхэйн чемпионадта Буряадаймнай хоёр эдир тамиршад шалгарба. Дарья Ербаева болон Екатерина Карнакова гэгшэд өөр өөрын наһанай бүлэгүүдтэ мүнгэн медальнуудта хүртөө. Тус амжалтанууд тон удхатай гээд хэлэлтэй. Юуб гэхэдэ, Олимпиин наадануудай спортын зүйлнүүдэй бүридхэлдэ тайска бокс үнгэрһэн зун оруулагдаа һэн. 2028 ондо мүрысөөнүүд боложо эхилхээр хараалагдана. Тиимэһээ Буряадаймнай тамиршад тэрэ Олимпиадада хабаадажашье магадгүй.

 Волейбол Красноярск.

 Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин шабинар Ородой оюутадай волейболоор лигын чемпионадта хабаадана. Хахад финалай шата Красноярск хотодо үнгэргэгдөө. БГУ-гай эрэшүүлэй команда һаяхана түрүүлжэ, финалда гараа гэжэ дуулгаа һэмди. Харин мүнөө тус амжалта эхэнэрнүүд дабтаба. 10 командын дунда БГУ-гайхид зургаан уулзалга шүүгээ. Командын гэшүүн Татьяна Егорова “Эрхим наадагша” гэһэн нэрэдэ хүртөө юм. Эхэнэрнүүдэй дунда мүрысөөнэй финал 2022 оной февраль һарын һүүл багаар Сургут хотодо үнгэргэгдэхэ юм. Эрэшүүл хаана суглархаб гэжэ үшөө мэдэгдэнэгүй.

Санаар урилдаан Чусовой (Пермиин хизаар).

Буряадай санашан Алиса Жамбалова бүхэроссиин мүрысөөнүүдтэ амжалтатайгаар хабаадажа эхилбэ. Ородой Кубогта хүртэхын түлөө тэмсээнэй 2-дохи шатада тэрэ хоёр дахин 4-дэхи һуурида гараа. Мүн 10 модоной зайда Алиса шангай 2-дохи һуури эзэлээ.

Кирово-Чепецк (Кировскэ можо).

Зүүн Европын Кубогта хүртэхын түлөө ээлжээтэ мүрысөөн эдэ үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэнэ. Алиса Жамбалова энэ удаа хүрэл медальда хүртэбэ. Удаадахи урилдаануудта иимэ һайн дүнгүүдые харуулбалнь, Ородой суглуулагдамал командын һоригшод Алисые Дэлхэйн Кубогта хабаадахыень уриха. Пекиндэ болохо Олимпиин наадануудта ошохо найдал үшөө үлэнхэй.

Һур харбалга Шэтэ.

 Суута буряад хүбүүдэй нэгэн, 1988 ондо Олимпиин наадануудай хүрэл медальда хүртэһэн Владимир Ешеев түрэл Үбэр Байгалай хизаарта жэл бүри өөрын мүрысөө эмхидхэхэ заншалтай юм. Ээлжээтэ тэмсээндэ сугларһан 326 тамиршан сооһоо Буряадай харбаашад зургаан медаль абажа шадаа. Виктория Харитонова хубиин тоосоондо чемпион болоо. Уласай олимпиин халаанай һургуулиин команда мүн алтан медаль шүүбэ. Тус командын бүридэлдэ оруулагдаһан Виктория Харитонова, Соёлма Сыренова болон Эржена Очирова гэгшэд шалгарба гээшэ.

Красноярск.

 Алас Дурнын, Сибириин федеральна тойрогуудай нэгэдэмэл чемпионат декабриин 19-дэ түгэсэбэ. Тус хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай блочно түхэлэй номо һуршаар харбадаг тамиршад хабаадаа. Тэдэ дүрбэн медаль абаба. Хубиин тоосоондо Александр Калгин мүнгэн медаляар шагнагдаа. Сергей Шенхоров гурбадахи һуури эзэлээ. Командна тоосоондо Буряадай тамиршад түрүүлжэ гараа. Сергей Шенхоров, Александр Калгин болон Дамби Ганжуров гэгшэд командын бүридэлдэ байба. Шангай 3-дахи һуури эхэнэрнүүдэй команда эзэлээ. Радмила Шойдонова, Сарана Лум[1]бунова болон Валерия Балаганова гэгшэд медальда хүртэгшэдэй тоодо ороо.

Автор: Борис БАЛДАНОВ