Спорт 30 dec 2021 753

Эдэл даа эрхимүүд

Олимпиин 2021 оной халаан түгэсэжэ, дэлхэйн тамирай бүмбэрсэг дүхэригөө ээлжэлэн үргэлжэлүүлхэнь. Эгээл энэ үедэ жэлэй дүнгүүд заншалта ёһоороо согсологдожо, урдахи түсэбүүд табигдана ха юм.

 

Буряад Уласта тамирай талаар бүхы дүнгүүд февраль һарада үнгэргэгдэхэ «Золотой Олимп» гэһэн хэмжээ ябуулгын үедэ хүсэд мэдэгдэхэ. Мүн Улаан-Үдэдэ түрүү тамиршад нэрлэгдээ. Теэд шан барюулгын баярай үйлэ хэрэг ТЭЦ дээрэ болоһон түймэрһөө боложо хойшолуулагдаба.

2021 ондо Олимпиин болон Паралимпиин нааданууд үнгэргэгдөө гээд һануулая. Буряадаймнай тамиршад Токиодо ялас гэмэ амжалтануудые туйлаа. Һур харбагша Светлана Гомбоева командна тоосоондо шангай 2-дохи һуури эзэлээ. Велосипедээр урилдаһан Михаил Асташов хоёр дахин Паралимпиин чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Тиихэдэ харбагша Баир Шигаев командна микст тоосоондо шангай 2-дохи һуурида гараа. Олимпиин болон Паралимпиин наадануудай бүридэлдэ ородог зүйлнүүдэй эрхим тамиршанай нэрэ зэргэдэ эдэнэй хүртэһэниинь гайхалгүй. Мүнөө үедэ Михаил Асташов санаар һолжоржо һуража эхилэнхэй. Ерээдүйдэ Михаил үбэлэй Паралимпиадада ошожошье магадгүй. Олимпиин зүйлнүүд соо барилдаашан Евгений Жербаев шалгараа. Тэрэ дэлхэйн чемпионадта шангай 3-дахи һуурида гараа. Буряадай барилдаашад иимэ хэмжээнэй мүрысөөндэ аяар 14 жэлэй хугасаа соо шалгараагүй байгаа бшуу. Барилдаашан Стальвира Оршуш Европын чемпионой нэрэдэ гурбадахияа хүртөө. Теэд Олимпиин наадануудта хабаадажа, һайн дүн харуулжа шадаагүйнь харамтай.

Олимпиин наадануудай бүридэлдэ оруулагдаагүй спортын зүйлнүүдээр бэеэ һоридог тамиршадай дунда эрхимүүд заншалта ёһоороо элирүүлэгдээ. Тхэквондист Александр Бодров эндэ түрүүлжэ гараа. 2021 ондо Александр Ородой болон Европын чемпион боложо тодороо. Һаяхана, жэлэй эсэстэ, Дэлхэйн кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ тэрэ 1-дэхи һуури эзэлһэн байна. Ангелина Пищалкина болон Дарья Шелопугина гэгшэд эдэл мүрысөөнүүдтэ шалгараа. Буряадай хэдэн тамиршад дэлхэйн чемпионадуудһаа медальтай гэртээ бусаһан байна. Тэдэнэй тоодо хүндэ штанга үргэдэг Анастасия Еськова ороно. Тэрэ хүрэл ба мүнгэн медальнуудые абажа шадаа. Тиихэдэ гиир үргэдэг хүбүүдые нэрлэмээр. Эгээл суутайнь Андрей Рассадин гээшэ.

Ветерануудай дунда сүлөөтэ барилдаагаар дэлхэйн чемпионадта Юрий Дашанимаев түрүүлжэ гараа. Мүн шэхэ хатуутай тамиршадай дунда дэлхэйн абаргын нэрэ зэргэдэ барилдаашан Даба Цырендоржиев хүртөө. Эндэ һая Буряадаймнай боксёрнууд шалгараа. Уласхоорондын мүрысөөндэ Баир Балтаев түрүүлээд, уласхоорондын классай спортын мастерай нэрэ зэргэдэ хүртэхэ эрхэтэй болоо. Альберт Гатаулин мүнгэн медаляар шагнагдаа. Боксёр басагаднай Ородой чемпионадта аяар табан шангай һуури эзэлээ. Тэдэнэй тоодо Дарима Сандакова болон Дулма Лумбунова чемпионууд болоһон байна. Эдэ бүгэдэ 2022 оной Европын чемпионадта хабаадаха бэзэ гээд найдагдана. Тус мүрысөөн июлиин 21-31-эй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэ хотодо үнгэргэгдэхөөр хараалагдана

Автор: Борис БАЛДАНОВ