Спорт 12 jan 2022 444

Алиса Жамбалова Олимпиин нааданда оролсохогүй

Буряадаймнай урдаа хараха санашан басаган Алиса Жамбалова Ород Уласые түлөөлжэ, 2022 оной Олимпиин нааданда хабаадаха суглуулагдамал командын бүридэлдэ орожо шадабагүй. Энээн тухай тэрэнэй һоригшо, түрэһэн эсэгэнь Саян Жамбалов дуулгана.

Алиса Жамбалова һүүлэй үедэ хари гүрэндэ, мүн нютагтаашье мүрысөөнүүдтэ хабаадаа. Үнэгэрэгшэ жэлэй хуушаар тамиршан 5 томо урилдаануудта шалгарһан байна. Ород Уласай болон Зүүн Европын кубогта хүртэхын түлөө урилдаанда тэрэ илажа гарабал, дэлхэйн кубогта хүртэхын түлөө тэмсэхэ эрхэдэ хүртэхэ.

  • Олимпиин нааданда хабаадаха эрхэдэ хүртэбэгүйбди. Ажабайдалнай үргэлжэлһөөр. Мүнөөдэрэй байдалаар Алиса Ород Уласай эгээл бэрхэ санашадай тоодо ороно. Нёдондо Тур де Ски урилдаанда туйлаһан амжалтануудаарнь баясажа байгаа һэмди. Энэ муухай халдабарита үбшэн Алисые алгад гараагүй, энээнһээ боложо, ехэхэн юумэн алдуураа, - гэжэ Саян Жамбалов хэлэнэ.

Үнгэрһэн зунай бэлэдхэл мэдээжэ санашан Ород Уласай суглуулагдамал командын бүридэлдэ немец яһанай һоригшо Маркус Крамерай ударидалга доро гараһан юм.

 

Фото: Наталья Новиковагай буулгаһан зураг