Спорт 17 jan 2022 705

Эдиршүүлэй дунда барилдаанай мүрысөөн үнгэрбэ

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ СДЮШОР-10 гэһэн һургуулида һорилго гарадаг эдир тамиршад дүрэ буляалдалгын барилдаагаар хоорондоо мүрысэбэ. Барилдаанай нюусануудтай һая танилсажа байһан хүбүүд сугларжа, эгээл түрүүшынгээ мүрысөөндэ оролсобод.  

Манай бага хүбүүн Заяата энэ намарһаа барилдаагаар һорилго хэжэ эхилһэн юм. Урилдаанда оролсохо болоод, һара урид тэрээн тухайгаа хөөрэжэ эхилээ, мүрысөөнэй болохо үдэрыень тэсэ ядан хүлеэгээ. Одоошье тэрэ үдэрынь болобо. Анха түрүүшынхиеэ ерэһэн хүбүүд яһала олон байба. Булта бэеэ шэгнэжэ, ямар жэндэ барилдахаб гэжэ мэдэхэ болоһонойнь һүүлдэ уданшьегүй барилдаан эхилбэ. Заяататай суг һурадаг 7 хүбүүд энэ урилдаанда хабаадаа. Эдир барилдаашадые хаража байхада, яһала энеэдэтэй, зарим хүбүүд диилэжэ ябатараа, өөрөөшье ойлгонгүй, нэгэ юумэ буруу хээд, нюрган дээрэ хэбтэшэнэ. Диилдэһэн хүбүүд бултадаа шахуу уһа нюдэн болоно даа, эжы абань, мүн һоригшонь ерэжэ аргадана.

  • Хүбүүн бүхэн диилэхэб гэжэ һанаатай ерэнэ ха юм даа. Иигэжэ түрүүшын урилдаанһаа бүхы юумэн эхилдэг, ерээдүйн абарганууд мүндэлдэг гээшэ аабза. Зарим нэгэн урмаа хухараад, дахин һорилгодоо ерэхэгүй, нүгөөдэнь хороо бусалаад, үһөөгөө заатагүй абахаб гээд лэ, үшөөл һайнаар һорилго хэжэ эхилхэ даа. Хоёр жэлэй туршада иимэ урилдаан эмхидхэгдээгүй аад, энэ жэл арга олдожо үнгэргэбэбди. Тамиршан бүхэн тэмсээндэ оролсожо, шадабарияа дээшэлүүлнэ ха юм, - гэжэ Буряадай үндэһэ яһатанай 1-дэхи лицей-интернадай һоригшо Бадма Доржиевич хэлэнэ.

Манай хүбүүн дүрбэн уулзалга хэхэдээ, 2 хүниие диилээд, 2-тонь шүүгдээ. Шүүгдэһэнэй һүүлээр бусад хүбүүдтээл адли уһа нюдэн болоно аа гү гээһыемни үшөөшье бараг байгаа. Тиигэбэшье ехээр сухалаа хүрөөд, нюдөөрөө дүүрэн уһа гүйлгөөд, хэды сагай туршада һуугаа.

- Ехээр бү голхоро даа, хүбүүмни, саашадаа заатагүй диилэжэ чемпион болохош, -  гэжэ эжы бидэ хоёрынь хүбүүгээ аргаданабди. Заяататаймнай суг һурадаг хүбүүн Жаргал Зомонов 26 килограммай жэндэ түрүүшын һуури эзэлжэ, гэртэхинээ, һоригшоёо баярлуулаа. Манай хүбүүн 3-дахи һуури эзэлхын түлөө барилдаад урагшагүйдөө.

Фото: Булат БАДМАЕВ