Спорт 9 feb 2022 723

Ахатанай жэшээгээр

Эдэ үдэрнүүдтэ Сочи хотодо тхэквондогоор (ИТФ) Ородой чемпионат үнгэргэгдэһэн байна. Буряадай түлөөлэгшэд сооһоо ганса мэдээжэ тамиршад шүүгээ бэшэ, мүн эдиршүүл һайн дүн харуулаа.

Тус мүрысөөндэ түрүүшүүл наһанай табан бүлэгтэ элирүүлэгдээ. Диилэһэн тамиршад Ород гүрэниие Европын чемпионадта түлөөлхэ эрхэдэ хүртэһэн байна. Бүхы дээрээ чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэхын түлөө 39 можо хизаарай 1000 гаран хүн мүрысэбэ. Ехэшүүлэй дунда Буряадаймнай мэдээжэ Александр Бодров дахяад шалгараа. Спаррингаар 64 килограммай шэгнүүртэ Александр дүрбэн уулзалга шүүжэ, Ородой чемпион болоһон байна. Мэдээжэ тамиршанай намтарта энэ аяар 8-дахи амжалтань гээшэ. Александр Бодров ехэ харюусалгатай ажалда хүдэлнэ. Буряад Улас дотор ГТО нэбтэрүүлхэ талаар албаниие хүтэлбэрилнэ. Хажуугаарнь үхибүүдые бэлдэжэ, өөрөөшье һорилгоёо алданагүй. Ангелина Пищалкина нэрэ солотой тхэквондист юм. Ородой чемпионадһаа тэрэ сохом арба гаран жэлэй туршада медальгүй бусанагүй. Нэн түрүүн үхибүүдэй дунда түрүүлдэг аад, мүнөө ехэшүүлэй дунда амжалта туйлажа, тамирта дуратайшуулые баярлуулна. Энэшье удаа тэрэ шангай 2-дохи һуури эзэлээ. Буряад Уласай Тхэквондогой (ИТФ) федерациин хүндэтэ хүтэлбэрилэгшэ, Улаан-Үдэ хотын Һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшын орлогшо Анатолий Белоусовай тэмдэглэһээр, аха захатанаа дахажа, залуушуул һайн дүн харуулаа. Тиигэжэ 16-17 наһатай тамиршадай дунда Артур Баинов өөрын шэгнүүртэ түрүүлжэ гараһан байна. Аюр Баинов шангай 3-дахи һуури эзэлээ. 14-15 наһатайшуулай дунда Буряадай тамиршад гурбан медаль абажа шадаа. 2-дохи һуури эзэлһэн Светлана Махарова, Анастасия Бурдина гэгшэд мүнгэн медаляар шагнагдаа. Дарья Шелопугина 3-дахи һуурида гараа. Европын чемпионат байгша оной март һарын һүүл багаар эмхидхэгдэхээр түсэблэгдэнэ. Эрхим тамиршадые Хорвати гүрэнэй Пореч хото угтан абаха.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Тхэквондогой (ИТФ) федерациин гэрэл зурагууд