Спорт 16 mar 2022 686

Арадай нааданай баяр

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ “Алтан мундарга” гэжэ нэрлэгдэһэн һээр шаалгаар урилдаан Буряадай ниислэлдэ үнгэргэгдэбэ. Захааминай аймагай түлөөлэгшэд гол шангуудта хүртөө гээд абаһаар лэ хэлэхэ хэрэгтэй.

Һээр шаалган - ёһотой үндэһэн арадай наадан. Эрхүү можын, Үбэр Байгалай хизаарай, Тыва Уласай, Монгол ороной, Буряадай 7 аймагай 490 хүн мүрысөөндэ хабаадаа. Командна тоосоондо 43 команда оролсоо. Һонирхолтой хэмжээ ябуулга нюдөөрөө харахаяа зоной олоор сугларһаниинь гайхалгүй.

“Алтан мундарга” наадан Түнхэнэй аймагай дэбисхэр дээрэ үнгэргэгдэжэ эхилһэн юм. Хойтогол, Аршаан һууринуудта дүрбэ дахин һээр шаалганай һайндэрнүүд эмхидхэгдэжэ, арад зоной һанаа бодолдо, сэдьхэлдэ үлөө. Ээлжээтэ, 5-дахи хэмжээе спортдо дуратайшуул үни удаан хүлеэхэ баатай болоо, шалтагааниинь мэдээжэ. Болзорынь дүрбэ дахин хойшолуулагдаа. Эдэ наадануудай гол шангуудта Баргажанай, Хурамхаанай болон Түнхэнэй аймагуудай түлөөлэгшэд хүртэһэн байна. Һээр шаалганиие эгээл ехээр хүгжөөдэг, мүрысөөнүүдтэ олоор хабаададаг захааминаархин түрүүлжэ шадангүй байгаа. Харин мүнөө тэдэ бүхыгөөрөө оролдожо, гол шанда хүртэбэ гээшэ.

Эхэнэрнүүдэй дунда тэмсээндэ хоёр наһанай бүлэгтэ түрүүшүүлые элирүүлээ. Баярма Доржиева болон Баярма Цыренова гэгшэд өөр өөрын наһанай бүлэгтэ шалгаржа, 20-20 мянган түхэриг шангуудта хүртөө. 14 наһатай Баярма Доржиева абсолютна чемпион боложо тодороо. Амжалтынгаа түлөө 50 мянган түхэригөөр урмашуулагдаа.

- Минии ахай һээр хухалжа туршадаг. Гэртээ гансаараа байхадаа, бишье өөрөө хухалаад үзөөб. Тэрэ дороо эбдээд, ямар һонин бэ гэжэ һанаһан байгааб. Тиигээд лэ ахайтаяа һээр шаажа эхилээб. Мүнөөнэй томо мүрысөөндэ шалгарһандаа баяртайб. Эндэ долоон һээр хухалжа шадааб, - гэжэ Далахайн һургуулиин 8-дахи классай һурагша Баярма Доржиева хөөрэбэ.

 Шадамар бэрхээр һээр хухалдаг тамиршад мүрысөөндэ олоор хабаадаба. 10 шатын удаа эмхидхэгшэд мүрысөөнэй дүримые нэгэ бага һэлгэһэн байна. Юуб гэхэдэ, саашадаа хабаадагшад иигээд лэ амжалтатайгаар хухалаад байбалнь, һээр хүрэхэгүй һэн. 43 команда сооһоо эгээл эрхим дүн Захааминай аймагай Хуртага һууринай тамиршад харуулжа, 100 мянган түхэриг абажа шадаа.

Эрэшүүлэй дунда тулалдаан наһанай 11 бүлэгтэ эмхидхэгдээ. Бүлэг бүхэндэ түрүүлһэн тамиршад 20 мянган түхэригөөр шагнагдаһан байна. 6-8 наһанай бүлэгтэ хоёр хүбүүд һээр хухалжа, олон тоото сугларагшадые гайхуулаа. Дээдэ Ивалга һууринай Жалсан Гармаев болон Захааминай аймагай Санага һууринай Алдар Дылыков гэгшэдые хоюулаа 1-дэхи һуури эзэлээ гэжэ шүүгшэд урматай дүн гаргаа. Алдар эгээл эдир тамиршанай шанда хүртөө. Эгээл түргөөр һээр хухалһан хоёр тамиршан финалда орожо, хэниинь гол шан - 500 мянган түхэригтэ хүртэхэнь бэ гэжэ элирүүлээ. Захааминай аймагай Хужар һууринай Бато-Очир Бальжуров эгээл томо һээр хухалжа, түрүүлжэ гараа. Бато-Очир 28 наһатай, наһанайнгаа нүхэртэй гурбан үхибүү үндылгэнэ. Удаадахи мүрысөөндэ баһа һайн шангууд байха гээд эмхидхэгшэд мэдүүлнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов