Спорт 23 mar 2022 573

Ага тойрогто бүхэ барилдаанай урилдаан боложо үнгэрөө

Үбэр Байгалай хизаарай Агын тойрогто Советскэ Союзай Герой Базар Ринчиногой дурасхаалда зорюулагдаһан барилдаанай мүрысөөн аяар 59-дэхиеэ үнгэргэгдэбэ

Тус хэмжээ ябуулга үшөө шэрээр анхилжа байһан шэнэ “Бүргэд” гэһэн спортын комплекс соо болоһон байна. Барилдаанай мүрысөөн заншалта ёһоороо февралиин 23-ай урдахана үнгэргэгдэдэг. Омикрон үбшэнэй һүжэрһэнһөө боложо, болзорынь һэлгэгдээ. Мартын 19-20-ой үдэрнүүдтэ ээлжээтэ мүрысөөн эмхидхэгдэбэ гээшэ. Мүрысөөн олон жэлэй хугасаада бүхэроссиин хэмжээнэй болгогдонхой. Буряад, Саха (Яхад) Уласуудай, Эрхүү можын, Үбэр Байгалай хизаарай, Агын тойрогой 18 нютаг һууринай 150 гаран түлөөлэгшэд энэ удаа барилдаанай хибэс дээрэ гараа.

 Шанга тулалдаануудые манай харагшад шэртэжэ, баяртайнууд гэртээ бусаа. Шулуутайн барилдааша хүбүүд дахинаа бусадһаа үлүү байжа, командна тоосоондо илалта туйлаа. Тэдэнэй 16-дахи амжалтань болоно, - гэжэ Агын тойрогой захиргаанай физическэ культура болон спорт хүгжөөлгын таһагай дарга Булат Бальжинимаев мэдүүлнэ.

Базар Батоболотов, Димчик Батомункуев, Булат Баясхолонов, Булат Батоев, Балдан Содномов, Никита Жаргалов, Арсалан Будажапов, Дашанима Цырендоржиев, Алдар Дондоков болон Цыбик Максаров гэгшэд сүлөөтэ барилдаанай тулалдаануудта өөр өөрын шэгнүүртэ түрүүлжэ гараа. Бүхэ барилдаанай мүрысөөнэй абарга болохын түлөө уулзалгада Цыбик Максаров болон Батор Цыренов гэгшэд тулалдаба. Буряад Уласай барилдаагаар гүрэнэй һоригшо Цыбик Максаров диилэжэ, мүрысөөнэй эрхим барилдаашанай нэрэ зэргэдэ хүртөө. Батор Цыреновтэ “Эрхим ветеран” гэһэн шан барюулагдаа. Эгээл эдир барилдаашан Тамир Ешинимаев тусхай шан абаһан байна. Шулуутай һууринһаа уг гарбалтай Бадма Батоевич Базаров эрхим һоригшо гээд нэрлэгдээ

Автор: Борис БАЛДАНОВ