Спорт 30 mar 2022 570

Тамиршад түрэл нютагтаа шалгараа

Буряадай ниислэлдэ Ородой чемпионат түгэсэбэ. Талмайн эзэд оройдоол гурбан мүнгэн, нэгэ хүрэл медаль абажа шадаа. Спортын мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр, энэ яһала һайн дүн гээшэ.

Тайска боксоор иимэ томо мүрысөөн Улаан-Үдэдэ анха түрүүшынхиеэ эмхидхэгдээ гээд хэлэлтэй. 2017 ондо эдиршүүлэй дунда Ородой чемпионат болоһон байна. Буряадта Тайска боксын федераци оройдоол 2011 ондо шэнээр һэргээгдээ һэн. Тиимэһээ эдэ томо хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэлгэ тон ехэ баатаршалга гэжэ хэлэмээр. Һаяхана ехэшүүлэй тоодо мүрысэжэ эхилһэн Екатерина Карнакова амжалта туйлаа. 60 килограммай шэгнүүртэ тэрэ Сочи, Санкт-Петербург хотонуудай түлөөлэгшэдые илажа, финалда орожо шадаа. Московско хизаарай дүй дүршэл ехэтэй Екатерина Винниковатай уулзажа, шангай 2-дохи һуури эзэлээ.

Ехэшүүлтэй шаасалдахада, һонирхолтой байна. Түрүүшээр эсээдшье абааб. Юуб гэхэдэ, эдиршүүлэй дунда тэмсээн 6 минутын хугасаа соо болодог гээшэ. Ехэшүүлэй дунда 9 минута соо. Дүй дүршэл ехэтэй тамиршад шанга тулалдаа харуулна. Саашаа дадажа, бүри һайн дүн харуулха бэзэб гээд найдагдана, - гэжэ Екатерина Карнакова мэдүүлнэ.

Минии шаби залуушье һаа, һайн дүн харуулаа. Юуб гэхэдэ, ехэшүүлтэй тэмсэжэ һураха гэһэн түсэб нэн түрүүн урдаа табиһан байнабди. Энэ мүрысөөндэ бэеэ гэмтээнгүй гарабал, һайн байгаа гэжэ бурхандаа мүргөөб. Удаань дүй дүршэлтэй боложо, элдэб медальнуудые абана бэзэ, - гэжэ тамиршанай һоригшо Владимир Ломакин найдалаараа хубаалдана.

Екатерина Карнакова хадаа үхибүүдэй дунда мүрысөөнүүдтэ амжалтануудые яһала туйлаһан намтартай. 13-14 наһанай тамиршадай дунда дэлхэйн чемпион боложо шадаа. 17-18 наһатай тайска боксёрнуудай дунда дэлхэйн болон Европын чемпионадуудта мүнгэн медаль абаһан габьяатай. Ехэшүүлэй дунда мүнөө түрүүшынгээ алхамуудые хэжэ эхилэнхэй. Үшөө нэгэ залуу тамиршан София Матхеева шангай 2-дохи һуури эзэлээ. 19-тэй тамиршан финальна уулзалгада 33-тай Москвагай Алина Елмашевада шүүгдэжэ, мүнгэн медаляар шагнагдаа.

Ехэшүүлэй дунда ринг дээрэ һаяхана гарааб. Тиимэһээ мүнгэн медальда хүртэһэндөө баяртайб. Түрүүлхэ саг ерэхэл, - гэжэ София финалай удаа мэдүүлнэ.

Буряадай Олег Гукасян алтан медаль абахын түлөө тулалдаанда Кемерово хотын Игорь Есипенко гэгшэдэ диилдэһэн байна. Тэрэ шангай 2-дохи һуурида гараа.

Мүнөөдэр намтай уулзаһан тамиршан ехэ суутай юм. Тэрэ хоёр дахин дэлхэйн абарга болоһон. Яһала тулалдаха аад, арга шадални бага байшоо. Ушар гэхэдэ, тус мүрысөөндэ бэлэдхэлэй үедэ коронавирусаар үбдөөб. Тэрэ үедэ бэемни ехээр һуларжа, һорилго хэнгүй, олон үдэр гэртээ хэбтээб. Теэд яахабши? Энэ тамиршантай үшөө уулзахаб, заал һаа шүүхэеэ оролдохоб, - гэжэ Олег Гукасян хөөрэнэ.

Кемеровско можын хоёр дахин дэлхэйн чемпион Мурод Рахимовтай Буряадай түрүү тамиршан Бато Бадархаев хахад финалда уулзаһан байна. Суутай тамиршан илалта туйлажа, Батые хүрэл медальтай үлээгээ. Мүрысөөнэй үдэрнүүдтэ Буряадай Тайска боксын федерациин хүтэлбэрилэгшэ Жаргал Очиров түрэһэн үдэрөө тэмдэглэһэн байна.

Манай тамиршад алтан медаль намдаа бэлэглээгүй гэжэ гомдоногүйб. Буряад хүндэ мүнгэн лэ юумэн таарадаг бшуу, - гэжэ энеэбхилэн, Жаргал Очиров хэлэнэ.

Улаан-Үдэдэ болоһон чемпионадта шангай һуури эзэлһэн тамиршад Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаа. Май һарада үнгэргэгдэхэ дэлхэйн чемпионадта тэдэ удангүй бэлдэжэ

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис БАЛДАНОВ