Спорт 30 mar 2022 738

Залуушуулай амжалта

Буряадай барилдааша хүбүүд залуушуулай дунда Ородой чемпионадта амжалтатай хабаадаба. Баир Баяндуев болон Илья Жибалов гэгшэд хүрэл медальда хүртэбэ. Дагестанай Каспийск хотодо 21 наһа хүрөөдүй барилдаашад бүхы Ород гүрэнэй можо хизаарнуудһаа сугларба.

Бүхы дээрээ 422 хүн суглараа. 2021 ондо Эрхүү хотодо болоһон энэ мүрысөөндэ иимэ олон тамиршан хабаадаагүй һэн. Урда жэлэй мүрысөөндэ Буряадай тамиршад оройдоол нэгэ хүрэл медаль абаа һэн. Харин мүнөө жэл хоёр дахин шалгарба. 57 килограммай шэгнүүртэ эгээл олон хүн хибэс дээрэ гараһан байна. 56 хүн сооһоо Баир Баяндуевай шангай һуури эзэлжэ шадаһандань баярламаар. Баргажанай аймагай Улан һууринһаа уг гарбалтай тамиршан хоёр үдэрэй туршада аяар табан илалта туйлаа. Москва хотын, Кабардино-Балкари, Саха (Яхад), Карачаево-Черкесси болон Чечен Уласуудай түлөөлэгшэдые диилэһэн байна. Чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэһэн Хойто Осети-Алания Уласай түлөөлэгшэ Артём Гобаевта шүүгдээ. Хэды тиигэбэшье 3-дахи һуурида гараа. 125 килограммай шэгнүүртэ баһа олон хүн хибэс дээрэ гараа. Эндэ чемпион болохын түлөө 25 тамиршан тэмсээ. Илья Жибалов түрүүшынгээ уулзалгада Ставропольско хизаарай тамиршанда шүүгдэжэ, ганса хүрэл медаль абахын түлөө тэмсээнүүдтэ хабаадаха эрхэдэ хүртэһэн юм. Удаань Тыва Уласай, Крым болон Москва хотын барилдаашадые илажа, шангай 3-дахи һуури эзэлээ. Бэлигтэй залуу һоригшод Нима Нимаев болон Батор Базаров гэгшэдэй ударидалга доро шангай һуури эзэлһэн тамирша хүбүүд бэлэдхэл гарана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис БАЛДАНОВ