Спорт 20 apr 2022 857

Дара эхэдэ зорюулагдаа

Сагаан Дара Эхэдэ зорюулагдаа
Буряад бүхэ барилдаагаар мүрысөөнүүд тамирай энэ зүйлдэ дуратайшуулые суглуулжа эхилбэ. Сагаан Дара Эхэ бурханда зорюулагдаһан мүрысөөн 2022 оной барилдаанай хаһа нээбэ  гээшэ.  

© фото: Борис Балданов

Буддын шажаниие Ород гүрэн дотор аяар холын 1764 ондо 2-дугаар Екатерина хаан зүбшөөһэн тухай Зарлиг гаргаһан түүхэтэй. Тэрэ гэһээр Ород гүрэниие хүтэлбэрилжэ ябаһан ноёдые Сагаан Дара Эхэ харууһалжа байдаг. Мүнөө жэлэй мүрысөөн Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай элүүр энхэ ябахын түлөө эмхидхэгдээ.

2010 ондо түрэһэн хүбүүд шанга тулалдаануудта хабаадаха эрхэдэ түрүүшынхиеэ хүртэһэн байна. Үхибүүдэй дунда шанга тулалдаанууд 9 шэгнүүртэ үнгэргэгдөө. Абсолютна чемпионой түлөө тэмсээндэ илагшад  хабаадаба. Эндэ Агын дасанай түлөөлэгшэ Жаргалан Будажапов абарга гэжэ нэрлэгдээ. Жаргаланай нэрэ солотой ахай Арсалан Будажапов эдэ үдэрнүүдтэ Ази түбиин чемпионадта хабаадахань, тэрэ хибэс дээрэ апрелиин 23-да гараха юм.

- Ехэшүүлэй дунда мүрысөөн һонирхолтойгоор болоһон байна. Олон залуу барилдааша хүбүүд ургажа ябана, тэдэ һайн барилдаа харуулба гээшэ. Теэд мэдээжэ барилдаашаднай тиимэ бэлээр түрүү зэргэеэ алданагүй, - гэжэ буряад бүхэ барилдаанай ахамад һоригшо Михаил Дамбиев тэмдэглэнэ.

Орой үдэшэ болотор үнгэрһэн тулалдаануудта Сээжэ-Бургалтайн дасанай Солбон Раднаев, Сартуул-Булагай дасанай Буянто Банзаракцаев ба Агын дасанай Балдан Цыжипов гэгшэд өөр өөрын шэгнүүртэ түрүүлжэ гараа. Абарга болохын түлөө тэмсээндэ баһа Балдан илалта туйлаа.

Үхибүүдэй дунда мүрысөөндэ түрүүшын 16 һуури эзэлһэн тамиршад шагнагдаа. Ехэшүүлэй дунда 8 эрхимүүд шангуудые абаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов