Спорт 21 apr 2022 1109

Эрхим барилдаашанаа хүндэлөө

Ахын аймагһаа уг гарбалтай тамиршан Даша Шарастепанов Буряад Уласай барилдаанай түрүү зэргэдэ түргэн гараа гэхэдэ, алдуу болохогүй. Ород гүрэнэй чемпионадуудта, хэдэн уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ тэрэ шалгарһан намтартай. Тиигэжэ “Уласхоорондын классай спортын мастер” гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ 2021 ондо хүртөө. Энэ ушараар Ахын арад зон нютагайнгаа бэлигтэй тамиршантай уулзажа, хүндэлхэ түсэбынь одоошье бүтэбэ.

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Даша Шарастепанов Буряад Уласай суглуулагдамал командын бүридэлдэ ородог бүлэг нүхэдтэеэ түрэл Сорог һууринаа ерэбэ. Барилдаагаар эдиршүүлэй дунда  аймагууд хоорондын мүрысөөндэ тэдэ эгээл хүндэтэй айлшад боложо буугаа.

Барилдаанай мүрысөөнэй хажуугаар хүндэлэлгын баяр ёһолол “Сылдыс” гэһэн нютагай шэнэ Соёлой байшанда үнгэргэгдэбэ. Сорог һууринай ажаһуугшад эндэ олоор суглараа.

- Даша Шарастепанов хадаа нютагаймнай урдаа хараха бэрхэ хүбүүдэй нэгэн болоно. Дэлхэйн Кубогта хүртэһэн, дэлхэйн чемпионадта шалгарһан суута Сергей Замбаловай харгыгаар амжалта туйлажа ябаһандань, бүхы ахынхид баяртай. Иигээд лэ ерээдүйдэ ходо илалтануудые туйлажа, спортдо дуратайшуулые баярлуулжа, Ахынгаа аймагые суурхуулжа ябыш даа, - гэжэ аймагай засаг дарга Матвей Мадасов хэлээ.

Ахын аймагай захиргаанай талаһаа 130 мянган түхэриг бэлэг барюулагдаа. Хүдөө нютагуудай сомоной дарганар, һунгамалнууд, эмхи зургаанууд амаршалжа, баһа мүнгэн шангуудые Дашада барюулаа. Сорогой интернат-һургуулиин шабинар, аймагай Соёлой байшанай хүдэлмэрилэгшэд һайхан тоглолто дурадхажа, баяр ёһололой хэмжээ ябуулгые шэмэглээ.

Буряадай түрүү барилдаашад Евгений Жербаев, Булат Батоев, Алдар Бальжинимаев, Даша Шарастепанов гэгшэд эдир барилдаашадтай харилсажа, мастер-класс харуулһан байна.

Мүрысөөндэ Ахын болон Түнхэнэй аймагай 150 гаран эдиршүүл хабаадаһан байна. Жаргал Шарастепанов эрхим барилдаашанай нэрэ зэргэдэ хүртөө. Аламжи Петухаев  Мэргэн Цыбиков хоёр эгээл һонирхолтой уулзалга үнгэргөө. Түнхэндэ хүдэлдэг Ахын аймагһаа уг гарбалтай Бэлигто Гыргенов эрхим һоригшо гээд нэрлэгдээ.  

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Дина Цыбикова