Спорт 22 apr 2022 766

Буряад барилдаанай эхи баряад...

Мэргэжэл олгуулдаг дунда һургуулинуудай оюутад буряад барилдаагаар бэеэ туршан, заншалта мүрысөөндэ жэл бүри оролсоно. Энэшье удаа шанга тэмсээн М.Ербановай нэрэмжэтэ Буряадай аграрна колледжын дэргэдэ эмхидхэгдээ.

Оюутад энэ хэмжээ ябуулгада 26-дахияа суглараа гээд хэлэлтэй. Буряад барилдаагаар томо мүрысөөнүүдэй үшөө боложо эхилээгүй 1990-ээд онуудта энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэгдээ бэлэй. Түрүүшын тэмсээнүүд аграрна колледжын дэргэдэ үнгэргэгдэһэн түүхэтэй. Удаань барилдаанай мүрысөөн дунда мэргэжэлэй һуралсалай гуламтануудай Спартакиадын программын бүридэлдэ оруулагдаа һэн.

Нээлгын баяр ёһололой үедэ аграрна колледжын захирал Цыденжап Шагдаров сугларагшадые амаршалаа.

- Манай колледждо хүдөө ажахыда хүдэлхэ мэргэжэлтэд һуража гарана ха юм. Тэдэмнай хүсэ шадалтай, һайн шандааһатай, элүүр энхэ байха ёһотой. Тиимэһээ ехэ анхарал спортдо хандуулнабди. Оюутаднай олон тоото зүйлөөр, илангаяа барилдаагаар бэеэ һорино. Һуралсалаймнай гуламтада ходо томо мүрысөөнүүд үнгэргэгдэжэ байдаг. Харин оюутаднай холо ойгуур ябажа, уласай, бүхэроссиин хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ хабаададаг заншалтай, - гэжэ захирал Цыденжап Григорьевич тэмдэглээ.  

Мүрысөөнэй ахамад шүүгшэ Гэрэлжалсан Цындымеевэй хэлэһээр, энэ жэл 143 хүн табан шэгнүүртэ хубаараад барилдаа. Буряадай 12 һуралсалай гуламтануудай түлөөлэгшэд тэдэ болоно.

Андрей Одонов (Буряадай ой үйлэдбэрилгын колледж), Чингис Мункуев, Лубсан Ишеев (хоюулаа – уласай олон шэглэлэй колледж), Галсан Очиров (Уласай барилгын болон хотын үйлэдбэриин ажахын колледж), Алдар Чимитов (технологическа колледж) гэгшэд өөр өөрын шэгнүүртэ түрүү һууринуудые эзэлжэ шадаа.

80 килограммһаа үлүү шэгнүүртэ шангай 2-дохи һуури эзэлһэн Уласай олон шэглэлэй колледжын оюутан Зоригто Ухинов абсолютна чемпион боложо тодороо.

Хажуугаарнь эмхидхэгшэд тусхай шангуудые хабаадагшадта барюулаа. Талмайн эзэн, аграрна колледжын оюутан Энхэ-Булат Цымпилов “Илалта туйлахаяа тэмсэһэнэй түлөө” гэһэн шэглэлээр шагнагдаа. Зэдын олон шэглэлэй колледжын Кирилл Боровский эгээл эрхимээр “Бүргэдэй хатар” гүйсэдхөө. “Эрхим шүүгшэ” гэһэн шанда Доржо Хухузиев хүртөө.

Улаан-Үдэ хотын мэрэй орлогшо Светлана Трифонова, Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Андреян Зыбынов, Мэргэжэл олгуулдаг дунда һургуулинуудай захиралнуудай зүблэл, түбэд медицинын доктор Ямпил багша, аграрна колледж 2021 ондо дүүргэһэн Ирина Хутакова гэгшэд мүрысөө эмхидхэлгэдэ аргагүй ехэ хубитаяа оруулаа гэжэ аграрна колледж мэдүүлнэ.

Баярма ИДАМЖАПОВА

Фото: Баярма Идамжапова