Спорт 4 may 2022 755

Оруулагдаагүй

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Ород гүрэнэй Санаар урилдаанай федерацида һоригшодой ехэ суглаан эмхидхэгдэбэ. Үнгэрһэн үбэлэй халаанай дүнгүүд согсологдоо, ерэхэ жэлэй түсэбүүд хэлсэгдээ.

© фото: Борис Балданов

2022-2023 онуудай халаанда Буряадай санашан Алиса Жамбалова Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаагүй гэжэ гомдолтой мэдээн абтагдаба. Хэды тиигэбэшье 2021-2022 онуудай халаанай дүнгөөр федерациин рейтингдэ Алиса шангай 3-дахи һуури эзэлһэн байна. Тус бүридхэл хэдэн бүхэроссиин болон уласхоорондын мүрысөөнүүдэй дүнгөөр хэгдэдэг юм гээд ойлгуулая. Ута зайда урилдаануудта Буряадаймнай санашан 2-дохи һуурида гараа, Олимпиин наадануудта 4 медальда хүртэһэн Наталья Непряевада хүсэгдөө. Мүн спринтнүүдтэ Алиса аяар 11-дэхи һуурида гараһан байна.

Мүнөө үедэ Алиса нютагаа ерэнхэй. Һаяшаг  Байгалда  болоһон санаар  марафондо хабаадажа, хоёр дахин түрүүлһэн байна гээд һануулая.

- Гэртээ ерээд, амаржа байнаб. Эжытэеэ, Анна, Александра дүү басагадаараа үнинэй харалсаагүйб. Гэр бүлөөрөө амархада, гоё байна. Һанаамнишье тэгшэрээ, - гэжэ санашан хэлэнэ.

Олон жэлдэ Ородой санашадые бэлдэдэг байһан немец угтай һоригшо Маркус Крамер суглуулагдамал командатай хүдэлхэеэ болибо. Тиимэһээ Алиса Жамбалова мүнөө үедэ һоригшогүй үлэнхэй.

- Амарһанайнгаа һүүлдэ ямар һоригшотой хүдэлхэ тухайгаа шиидхэбэри абахаб. Һоригшые олобол, ерэхэ халаанда бэлэдхэл эхилхэ түсэб табигдаха, - гэжэ Алиса мэдүүлнэ.

Байгалай марафоной үедэ мэдээжэ санашантай зураг буулгаха, гарыень табюулжа абаха дуратайшуул олон байгаа. Бусадай зүгһөө, бүхы спортдо дуратайшуулай талаһаа Алиса Жамбаловада энэ хүндэ байдалые дабажа гараад, үшөө ехэ амжалтануудые туйлахыень хүсэе.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов