Спорт 5 may 2022 708

Алуштада амарангүй харбаа

Зунай халаанай хоёрдохи мүрысөөндэ харбаашад хабаадаба. Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ Буряадай тамиршад дүрбэн медаль абажа шадаа.

© фото: Буряадай һур харбалгын Федерациин гэрэл зураг

Эдэ үдэрнүүдтэ дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй 1-дэхи шата үнгэргэгдөө. Уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ хабаадахаяа хорюулагдаһан Ородой һур харбагшад бүхэроссиин хэмжээндэ тэмсэнэ. Тиигэжэ Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ 32 можо хизаарай 295 хүн хабаадаа.

Блочно түхэлэй номо һуршаар харбалгада Буряадай суглуулагдамал команда түрүүлжэ гараа. Алдар Галсанов, Александр Калгин, Сергей Шенхоров гэгшэд Москвагай, Үбэр Байгалай хизаарай шанга тамиршадые илаһан байна.

Классическа түхэлэй номо һуршаар харбалгада Буряадай тамиршад гурбан медальда хүртөө. Эрэшүүлэй суглуулагдамал команда чемпионууд боложо тодороо. Иигэжэ Цырен Балтаков, Эрдэм Ирдынеев, Эрдэм Цыдыпов гэгшэд алтан медаль абаба гээшэ.

Эхэнэрнүүдэй команда шангай 3-дахи һуури эзэлээ. Светлана Дашанимаева, Инна Степанова, Соёлма Сыренова гэгшэд Буряадаа түлөөлһэн байна.

Шангай 2-дохи һуури ехэшүүлэй дунда Алина Зайганова эзэлжэ шадаа. 16 наһатай тамиршан тон һайнаар харбаба. Санкт-Петербургын, Үбэр Байгалай хизаарай, Буряад Уласай болон Краснодарска хизаарай түлөөлэгшэдые диилэжэ гараа. Дүй дүршэл ехэтэй, Олимпиин наадануудта хоёр дахин мүнгэн медальда хүртэһэн Ксения Перова залуу буряад басагые шүүжэ түрүүлээ.

Эдэл үдэрнүүдтэ Алушта хотодо эдиршүүлэй дунда бүхэроссиин мүрысөөн эмхидхэгдээ. Ород гүрэнэй һурагшадай Спартакиадада шэлэн абалгын шата болоо гээд хэлэлтэй. Буряадай Александр Гонгоров түрүүлжэ гараа. Басагадай дунда Алтана Матыпова хүрэл медаляар шагнагдаа.

Удаань Алуштада залуушуулай дунда Ородой чемпионат болоһон байна. Эндэ  хоёр наһанай бүлэгтэ түрүүшүүл элирүүлэгдээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай һур харбалгын Федерациин гэрэл зураг