Спорт 11 may 2022 619

Шатарай эрхим багша

Буряад Уласай Һуралсалай гуламтануудта шатар наада дэлгэрүүлхэ талаар ажал үргэнөөр ябуулагдажа эхилэнхэй. Ургажа ябаа залуу халаанда шатар зааха шэнэ гуримуудые һайнаар нэбтэрүүлдэг эрхим багшанарта үнэтэ бэлэгүүд барюулагдаа.

© фото: Буряад Уласай Хуралай сайтһаа

- Ород гүрэн дотор “Шахматы в школу” гэһэн федеральна түсэл олон жэлдэ нэбтэрүүлэгдэнэ. Үшөө гурбан жэлэй саада тээ энээндэ оролсохо тухай шиидхэбэри абаабди. Ондоо можо хизаарнуудта яагаад бэелүүлэгдэнэб гэжэ хаража үзөөбди, шэнжэлгэ хэгдээ. 2021 ондо энэ ушараар түрүүшынгээ түхэреэн шэрээ эмхидхэжэ, аймагуудай, Улаан-Үдэ хотын түлөөлэгшэдтэй харилсаабди, - гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Инна Ивахинова хөөрэнэ.

Тус түсэл бэелүүлдэг Елена ба Геннадий Тимченкэнүүдэй нигүүлэсхы сэдьхэлэй жасада Ородой Шатарай федерацида мэдүүлгэ 2021 ондо эльгээгдээ. Буряад Уласай мэдүүлгэ эрхимүүдэй тоодо орожо, шатар хүгжөөлгэдэ яһала ехэ мүнгэн һомологдоо. Хэдэн жэлэй хугасаада 130 гаран һуралсалай гуламтада шатар зааха хэрэгсэлнүүд тараагдаха юм. Түрүүшын 30 гуламта жэлэй эхинһээ өөрын шатарай комплект абаа.

Энэл түсэлэй ашаар эрхим багшанар шагнагдахаар хараалагданхай. Түрүүшын урилдаанда 30 гаран һургуули хабаадаа. Тэдэнэй оройдоол зургааниинь эрхимлээ. Эдэ хэд бэ гэбэл, Хэжэнгын  аймагай Дээдэ-Хэжэнгын һургуули, Түнхэнэй аймагай Горхоной ба Хэрэнэй һургуулинууд, Хурамхаанай һургуули, Улаан-Үдэ хотын 50-дахи һургуули болон Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат болоно.

Гэхэтэй хамта Хурамхаанай 1-дэхи һургуулиин шатарша шабинар бүхэросиин мүрысөөндэ хабаадаха эрхэдэ хүртөө. “Шатар һургуулида” түсэлдэ ороһон  эрхимүүд июниин 3-9-эй үдэрнүүдтэ тус хэмжээ ябуулгада хабаадаха.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай Хуралай сайтһаа