Спорт 13 may 2022 648

Багашуулай барилдаан

Баргажанай аймагай Баянгол нютаг улас дотороо мэдээжэ юм.  Баянгол нютаг ганса ажалай табан Геройнуудаараа суутай бэшэ, харин   тамиршадаараа суурханхай. Сүлөөтэ барилдаагаар уласхоорондын классай спортын мастер Жаргал Дондуповай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан эдиршүүлэй дунда дүрэ буляалдаата барилдаагаар республиканска турнир үнгэрөө.

Тус мүрысөөн 3-дахияа эмхидхэгдэбэ. Жаргал Дондупов мүнөө амиды мэндэ ябаа һаа, 45-тай болохо байгаа. Богони наһа наһалха хубитай байһаншье һаа, нэрээ саарһан дээрэ, мүрөө саһан дээрэ үлөөжэ шадаа. Бурханһаа үршөөгдэһэн бэлигтэй байһандаа, олон мэдээжэ мүрысөөнүүдтэ амжалтануудые туйлаһан гээшэ. Россиин чемпионадуудта шангай һууринуудые эзэлдэг байгаа. Дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө  мүрысөөндэ хоёрдохи һуурида гараһан габьяатай. Жаргал Дондуповай барилдаха үе хүшэрхэн 90-ээд онуудай һүүл багта тудаһан юм. Бэрхэ һоригшын ударидалга доро тэрэ амжалтануудые туйлаһан. Россиин габьяата тренер Виктор Ринчинов Жаргал Дондуповай түрүүшын һоригшо байһан юм.

"Жаргал ехэ шанга бэетэй, түргэн, шуран байгаа. Бэлээр мэхэ гохонуудта, дүрэнүүдтэ  һураха. Техническэ арсеналынь ехэ баян байгаа. Бэеэр томо бэшэ һэн, тон бага  шэгнүүртэ барилдахадаа, шангай  һууринуудые эзэлээд лэ байха. Бэлигтэй хүбүүдые аймагуудһаа суглуулжа, Улаан-Үдэдэ һорилго хэхэ гэһэн шиидхэбэри абтажа, Жаргал Дондупов шэлэгдэһэн  байгаа. Жаргалай амжалтануудые туйлажа эхилхэдэнь, ехэ баярладаг һэмди. Баянгол ерэхэдээ, залуушуулда мастер-класс харуулха гэжэ оролдодог байгаа," – гээд, Виктор Ринчинов хубаалдаба.    

Баянголой барилдаанай һургуулиин шанга байһыень Жаргал Дондупов дахяад  гэршэлжэ шадаа гэхэдэ, алдуу болохогүй. Ушар гэхэдэ, 18-тайхан залуу хүбүүн Ярыгинай шанда хүртэхын түлөө мүрысөөндэ уласхоорондын тамирай мастерые шүүжэ, олониие гайхуулаа бэлэй. Мүнхэ дурасхаалай турнирта олон жэлэй туршада сугтаа һорилго хэдэг байһан нүхэдынь, нэрэ солотой барилдаашад Жаргалай түрэл нютаг морилжо ерээ.

Алдар Жамбалов Жаргалтай  Улаан-Үдэ хотын хоёрдохи интернадта суг һуража эхилээ. Бэлигтэй олон хүбүүд сугларжа, булта нэгэ шэгнүүртэ барилдаха. Ородоор хэлэбэл, "конкуренци" гээшэнь аргагүй ехэ байгаа. Алдар Жамбалов, Вадим Бертунов, Бэлигтэ Бадмаев,  Намсарай Дыбшеев гэгшэд  Жаргал Дондуповтай хамта һураһан байна. Дурасхаалай турнирта булта ерээ.  

Республикын хэмжээнэй мүрысөөндэ Хориин, Ивалгын аймагуудһаа,  мүн Улаан-Үдын тамирай хэдэн һургуулинуудһаа эдир барилдаашад ерээ. Мүрысөөн басагадай болон хүбүүдэй дунда үнгэрөө. Нээлгын баяр ёһололдо суг һураһан нүхэдынь, тренернүүдынь, нүхэдынь Жаргалые дулаахан үгэнүүдээр дурсаа.

 

 

Республикын хэмжээнэй  мүрысөөнүүд заншалта ёһоор нютагай Соёлой байшанда  үнгэрдэг юм. Баянголой зон  тамирта ехэ дуратай. Засаг баригшад нэгэ арга оложо,  таарамжатай тамирай байшан бодхоогоо  һаань,  баянголойхид ехэ баярлаха гэжэ һанагдана.

Баянголой дунда һургуулида суг һураһан нүхэдынь баһал сугларжа, нүхэрэйнгөө дурасхаалта мүрысөөндэ туһа хүргөө, бэлэгүүдые  барюулаа. Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада, тодорхойлбол,  Ковидай дэлгэржэ эхилһэн  сагһаа хойшо,  баянголойхид ехэ эбтэйгээр мүнгэ алта суглуулжа, нютагайнгаа үбгэд хүгшэдтэ, олон үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдтэ хубсаһа хунараар, эдеэ хоолоор, эм домоор туһалдаг һайхан заншалтай болоо. Нютагай захиргаан эмхидхэлэй талаар арга шадал соогоо туһалаа юм ааб даа. Майн 1-дэ Баргажанай аймагай Баянгол нютагта эдиршүүлэй дунда сүлөөтэ барилдаагаар уласай зиндаатай заншалта турнир эмхидхэгдэдэг. Анха түрүүн Социалис Ажалай Геройнуудта зорюулагдаһан байжа, хожомоо тэрэнь ондо ондоо зондо зорюулагдажа хэгдэдэг болоо һэн. Энэ удаа Баянгол нютагай зон жэнгүүдыень хубаан абажа, мүнгэ алта суглуулаа. Тэрэнэй хажуугаар тусхайта бэлэгүүд барюулагдаа.

 

Жаргал Дондупов Владислав Бумбошкиной бэлигтэй бэрхэ шабинуудайнь нэгэн юм.

-Жаргалтай олон мүрысөөнүүдээр ябагдаа. Россиин можо хизаарнуудһаа гадуур, хари гүрэнүүдтэ үнгэргэгдэдэг мүрысөөнүүдтэ амжалтатай хабаадаһан байхабди. Энэ турнирта ерээд хаража байхадаа, ямар олон багашуул барилдана гээшэб. Тэрэ ехэ һайн гэжэ һананаб. Суута Борис Будаев Баянгол нютагһаа. Хүбүүд басагад тэрэниие мэдэнэ, Дугданович шэнги болохомнай гэжэ урдаа зорилго табяад барилдана. Шүүгдэхэдээ,   ямараар голхорноб даа, уйлаадшье абана. Энэ жаахан үхибүүдэй барилдаанай секцидэ ерэхэдэнь, хэн угтажа абанаб? Һоригшо.  Тэдэнэй  һонирхол яагаад татахаб гэжэ тренер бүхэн бодомжолдог.  Виктор Эрдынеевич Ринчинов Жаргалые тон түрүүн барилдаагаар һонирхуулаа бшуу даа. Түрүүшын тренер гээшэмнай ехэ үүргэ дүүргэдэг гээшэ, - гээд,  Россиин габьяата тренер Владислав Бумбошкин хэлээ һэн.

Үшөө тиихэдэ Владислав Матвеевич Баянголой барилдааша хүбүүд басагадта тамирай шэнэ байшан хэрэгтэй байна гэжэ һанамжаараа хубаалдаа. Энэ асуудал үнинэй табигдадаг, харин даб дээрээ ганса үгэ болоод үлэшэдэг. Энэ хэрэг бүтээхын түлөө нютагай зоной бүхы арга шадал нэгэдүүлхэ хэрэгтэй. Аймагай захиргаан хажуу талада үлэнгүй, проектын талаар даажа абабал, зохид байха һэн.        

 

Жаргал Дондуповай дурасхаалай шанда хүртэхын түлөө мүрысөөн үндэр хэмжээндэ үнгэрөө гэжэ ерэһэн айлшад тэмдэглээ. 300 гаран хабаадагшадые, мүн айлшадые Баянгол нютагаархид угтан абаа. 300 хабаадагшадта 6 тогоошод үдэрэй гурба дахин халуун эдеэ шанажа үгөө. Соёлой ажалшад мүн эдэбхитэй ажаллаа.

 

Багашуулай барилдаа хаража байхада,  ямар гоё гээшэб даа. Хибэс дээрэ гаража,  мэдэхэ, шадаха дүрэ аргануудаа шадамараар  хэрэглэхэ гээшэнь. Баянгол нютагта тамирай һайндэр үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Эрдэни Раднаевай дурадхаһан гэрэл зурагууд