Спорт 13 may 2022 671

Түрүүшын уулзалганууд

Буряадаймнай спортдо дуратайшуул футбол наадаяа одоошье ехээр хараха аргатай болобо. 2022 оной  бүхэроссиин мүрысөөнүүдтэ Буряадай аяар дүрбэн команда наадахань. Майн 8-да тэдэ түрүүшынгээ уулзалгануудые үнгэргөө.

© фото: Артём Федотов

Эхэнэрнүүд

Буряадай эхэнэрнүүдэй команда бүхэроссиин хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ  һүүлэй  4-5 жэлэй туршада оролсоно. Команда Россиин чемпионадай 1-дэхи лигэдэ наададаг юм. Мүн жэлэй хугасаада Оросой Кубогта хүртэхын түлөө тэмсээндэ хабаадана.

Шэнэ халаанай түрүүшын нааданда Буряадай футболист басагад Шэтын командатай уулзаһан байна. 4:0 гэһэн тоотойгоор талмайн эзэд илалта туйлаа. Кристина Воробьёва хоёр бүмбэгэ бартаа руу сохижо оруулаа. Нэгэ гоол өөрынгөө нэрэ дээрэ Елизавета Горбунова бэшээ. Оросой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй удаадахи шатада Буряадай тамиршад Эрхүүгэй наадагшадтай майн 21-дэ уулзахаар хараална.

- Тус нааданда бэлдэхэ сагнай бага байгаа. Юуб гэхэдэ, басагаднай булта бага фубол наададаг гээшэ. Хаһань һая түгэсэжэ, тэдэмнай ехэ футболдо оробо ха юм. Энээнһээ боложо, түрүүшээр бэе бэедээ бүмбэгөө муугаар дамжуулаа, олон алдуунуудые гаргаа, - гэжэ командын ахамад һоригшо Владимир Снегирёв хэлэнэ.

Ородой чемпионадай 1-дэхи лигэдэ нааданууд хэзээ эхилхэб гэжэ үшөө хүсэд мэдэгдэнэгүй. Улаан-Үдын басагад хэнтэй, хаана наадахаб гэһэн шиидхэбэри һаяын үдэрнүүдтэ абтаха.

 

Эрэшүүл

Һайн дуратанай командануудай дунда Россиин  чемпионат майн 8-да эхиеэ абаба. “Бурятия” гэһэн футболой клуб Алас Дурна зүгэй болон Сибириин командануудтай наадана гээд һануулая. Мүнөө жэл талмай дээрэ 15 команда гараха юм.

Мүрысөөнэй түрүүшын нааданда “Бурятия” команда Шэтэ хотын наадагшадтай уулзаһан байна. Улаан-Үдын түб стадион дээрэ наада харахаяа 1 мянган 600 гаран хүн суглараа. 2:0 гэһэн тоотойгоор “Бурятия” шүүжэ, олон тоото харагшадые баярлуулаа. Алексей Рябованов хоёр дахин бүмбэгэ сохижо оруулһан байна.

- Түрүүшын уулзалга үнгэргэхэдэ, хододоо хүндэ байдаг. Хүбүүднай мүнөөдэр ехээр һанаата болоо. Мүн шанга һалхин ехэ һаад үзүүлээ. Зүрхэ сэдьхэлээ даража, диилэжэ гараһандань баяртайб, - гэжэ командын ахамад һоригшо Сергей Бельков тэмдэглэнэ.

Майн 13-да “Бурятия” команда ээлжээтэ наадаяа үнгэргэхэ. 2021 ондо түрүү һуури эзэлһэн Междуреченск хотын “Распадская” команда Улаан-Үдэ хото ерэхэ. Энэ наадан үдэшын 18 сагта эхилхэ юм.

 

Эдиршүүл

Гүрэн доторнай эдиршүүлэй футбольно лигэ 2021 ондо байгуулагдаа һэн. Мүнөө жэл Буряадай команданууд тэндэ оруулагдаа. Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто мүрысөөн хоёр наһанай бүлэгтэ үнгэргэгдэхэ юм.

2006 ондо түрэһэн хүбүүдэй дунда тэмсээнүүдтэ 11 команда наадаха, мүн 12 команда- 2007 ондо түрэһэн хүбүүдэй дунда.

Буряадай команданууд түрүүшынгээ уулзалгануудые майн 15-да Улаан-Үдэдэ үнгэргэхэ. Петропавловск-Камчатский хотын “Вулкан” команда Буряадта айлшаар бууха.

- Иимэ мүрысөөндэ хабаадаха эрхэдэ хүртэһэндөө баяртайбди. Тиимэһээ һайнаар бэлдэхэ гэжэ оролдообди. Манай командануудай бүридэлдэ Улаан-Үдэ хотын хүүгэд ороно. Элдэб мүрысөө эмхидхэжэ, тэдэнэй наадахые хараад, шэлэн абаабди. Жэлэй хугасаада маанадтай наадаха командануудые одоошье мэдэнэгүйбди, тэдэнэй наадые оройдоошье хаража үзөөгүйбди. Халаанай үедэ шэнжэлхэ саг ерээ, - гэжэ 2007 ондо түрэһэн хүбүүдэй командын ахамад һоригшо Андрей Белобородов хөөрэнэ.

Залуу хүбүүдэй түрүүшын наадануудые харахыень урижа байһанаа “Бурятия” команда мэдүүлнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Артём Федотов