Спорт 8 jun 2022 476

Нүхэсэлгын мүрысөөн

Уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ хабаадаха эрхэгүй болоһон Ород гүрэнэй тамиршад тэмсээнүүдэй элдэб аргануудые бэдэрнэ. Беларусь гүрэндэ эмхидхэгдэһэн мүрысөөндэ Буряадай түрүү һур харбагшад амжалтатайгаар хабаадаһан байна.

Беларусь гүрэнэй шанда хүртэхын түлөө Кубогта Ородой, Казахстанай, Белоруссиин тамиршад мүрысөө. Ород гүрэнэй суглуулагдамал командын бүридэлдэ Буряадай табан харбагшад оруулагдаа.

Хубиин тоосоондо Светлана Дашанимаева (Гомбоева) шангай 3-дахи һуури эзэлһэн байна. Командна тоосоондо Ородой тамиршад Брестскэ можын түлөөлэгшэдые 6:0 гэһэн тоотойгоор финалда шүүжэ, түрүү һуури эзэлээ. Инна Степанова, Светлана Дашанимаева (Гомбоева) болон Ростовско можын Елена Осипова гэгшэд алтан медальнуудта хүртэбэ гээшэ.

Нүхэсэлгын мүрысөөндэ эрэмдэг бэетэй һур харбагшад уулзажа мүрысөө. Бүхы дээрээ 134 хүн түрүү һуури эзэлхэеэ шамдаа. Баир Шигаев, Александр Гомбожапов, Татьяна Андриевская гэгшэд хоёр-хоёр медальнуудые абажа, түрэл гаралнуудаа, спортдо дуратайшуулые баярлуулаа.

Үндэр нэрэ зэргэтэй харбагшадые Буряадай харагшад Улаан-Үдэдэ шэртэхэ аргатай. “Байгалай годлинууд” гэһэн бүхэроссиин мүрысөөн июниин 9-14-эй үдэрнүүдтэ Буряадай ниислэлдэ үнгэргэгдэхэнь.

Автор: Борис БАЛДАНОВ