Спорт 29 jun 2022 470

Бар хүсэтэй Баян

Бүхэ барилдаанай мүрысөөн харагшадай гол анхарал эзэлээ. 161 хабаадагшын дундаһаа Хэжэнгын аймагай барилдаашан Баян Жимбеев ээлжээтэ “Наадан-Сурхарбаанай” абаргын нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна.

© фото: Анна Огородник

Мүрысөөнэй гурим нэгэ бага һэлгэгдээ. Юуб гэхэдэ, июль һарын һүүл багаар болохо бүгэдэ буряадуудай “Алтарганын” дүримтэй адлирхуу болгогдоо. Тиигэжэ анха түрүүшынхиеэ табан шэгнүүртэ эрхимүүд элирүүлэгдээ.

- Хаража байхада, яһала һонирхолтой болоод байна. Адли шэгнүүртэ барилдаашад бэе бэетэеэ ана-мана тэмсэнэ. Хэниинь шүүхэ ааб даа гэжэ харагшад һонирхожо харана. Гурбан шэгнүүр байхадань, томо бага хоёр уулзашаха аргатай байгаа. Харин мүнөө адли бэетэйшүүл ехэнхидээ уулзана. Жэшээлбэл, 65-68 килограммтай тамиршад 63 килограммай шэгнүүртэ барилдахаяа шэгнүүрээ бага болгожо зобоно, хүсөө алдана. Эдэмнай аяар 75 килограммда тэмсэжэ шадахагүйбди гэжэ һайнаар ойлгоно. Мүнөө хадаа тэдэ һанаа амар 70 килограммай шэгнүүртэ ороод барилдажа байна. Мүн 75-80 килограммтай хүбүүд томошуултай хибэс дээрэ гаранагүй. Энэнь һайн байна, - гэжэ барилдаанай ахамад шүүгшэ Батор Дагбаев мэдүүлнэ.

Тамиршад бусад мүрысөөнүүдтэ 63, 75 килограммай болон 75 килограммһаа үлүү шэгнүүртэ барилдадаг гээшэ гээд һануулая. Барилдаанай хэмжээн 5 минута зандаа үлөө.

Эгээл бага 60 килограммай шэгнүүртэ Захааминай Алдар Гармаев Хурамхаанай аймагай Ринчин Гармаевые 2-дохи нэмэлтэ сагта нюргыень шоройдуулаа.

70 килограммай шэгнүүртэ Зэдын аймагай түлөөлэгшэ Зоригто Улзытуев түрүүлжэ гараа. Тэрэ финалда Захааминай Булат Очировые шүүһэн байна.

82 килограммай шэгнүүртэ Хурамхаанай аймагай Артём Раднаев нэрэ солоороо Захааминай Сангади Ульзетуевһаа баяншье һаа, диилдэбэ.

Буряад орон дотороо суутай барилдаашан Зорикто Цырендондопов энэ удаа 92 килограммай шэгнүүртэ барилдаа. 40 наһатай тамиршан Мухар-Шэбэрэй аймагай 17 наһатай түлөөлэгшэ Аюр Нимаевтай уулзаа. Аюрай һая түрөөд, стол доогуур гүйжэ байхадань, Зоригто ахатан барилдаанай талмай дээрэ ялас гэмэ амжалтануудые туйлажа байгаа гэжэ барилдаан тухай хэлэгшэдэй (комментаторнуудай) шоглон хэлэхэдэ, олон тоото харагшад альга ташан энеэлдэн һуугаа һэн. Хэды тиигэбэшье Аюр яһала үни ана-мана тэмсээ. Аяар 2-дохи нэмэлтэ сагта алдажа, мэдээжэ барилдаашанда шүүгдэбэ.

92 килограммһаа үлүү шэгнүүртэ Хэжэнгын аймагай Баян Жимбеев Железнодорожно хороое түлөөлһэн Батор Цыренов хоёр сагайнгаа дүүрэхэдэ, бэһэеэ барилсажа, барилдаагаа үргэлжэлүүлээ. Эндэ суута Батор Цыренов илалта туйлаа.

Шэгнүүр бүхэндэ шангай һуури эзэлэгшэд абсолютна чемпионой түлөө тулалдаануудта оруулагдаа. Харагшадай баярламаар, гайхал татама  һонирхолтой дүнгүүд олон байгаа. Жэшээлбэл, 60 килограммда түрүүлһэн Алдар Гармаев томо Зорикто Цырендондоповые унагаажа шадаа.

Финалда Баян Жимбеев Сангади Ульзетуев хоёр уулзаха болоо. Бага шэгнүүртэй Сангади хэдэн дахин добтолжо, Баяниие үргэжэ шадабагүй. Һүүлэй һүүлдэ эсэһэн Сангади өөрөө даруулжа унашоо.

Хэжэнгын бүхэ Баян Жимбеев анха түрүүшынхиеэ уласай “Наадан-Сурхарбаанда” абарга болоо. 36 наһатай тамиршан үнинэй түрүү барилдаашадай тоодо оролсоно. Дасан дугануудай уласай мүрысөөнүүдтэ ходо шангай һууринуудта гаража, оло дахин чемпион болоһон намтартай юм.

- Финальна шатада эгээл урид Артём Раднаевтай уулзаха байгааб. Энээндэ һанаа бодолоороо бэлдэхэдээ, һэрюун, олон хүнэй ябадаггүй газар ошожо амарааб. Артёмые шүүжэ гараад, удааншье болонгүй һүүлшын уулзалгада уригдааб, - гэжэ Баян Жимбеев абаһаар лэ хэлэнэ.

Энэ мүрысөөндэ мэдээжэ барилдаашад Балдан Цыжипов, Цыбик Максаров хабаадаагүй бшуу. Тэдэнэй барилдабал, Баян диилэхэ байгаа гү гэжэ олон хүн зугаа тараана. Тиимэ бэрхэ “мэргэжэлтэдые” шагнангүй, Баянай амжалтыень тогтоожо абаял даа, хүндэтэ нүхэд!

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Анна Огородник