Спорт 27 jul 2022 582

​Абаргын урилгаар

Буряад ороной ори гансахан дэлхэйн чемпион Борис Будаевай шанда хүртэхын түлөө уласхоорондын мүрысөөн июлиин 29-30 болотор Улаан-Үдын ФСК-да үнгэрхэнь.

Энэ удаа мүрысөөн 30-дахияа үнгэргэгдэжэ, Буряадай сүлөөтэ барилда­анай байгуулагдаһаар 60 жэ­лэй ойдо дашарамдуулагдаха. Улаан-Үдэ хотын сэргэдэ Россиин юһэн эгээн шанга тамиршадтай можо хизаарнуудһаа барилдаашад ерэхэ. Нэрлэбэл: Байгал шадархи, Крас­ноярскын хизаарнуудһаа, Эрхүү, Кемеро­вын, Новосибирскын можонуудһаа, Даге­стан, Осетиһээ, Тува, Саха Яхадһаа, мүн тии­хэдэ хариин Монгол, Беларуси, Кыргызтанһаа хабаадагшад бууха юм. Тус турнирта 23 наһа хүрэтэр бүхэшүүл барилдаха. 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кило­грамм шэгнүүрнүүдтэ медальнууд табигдаха. Бүхыдөө 150 тамиршан хабаадаха, Буряадаа жаран залуу барилдаашад түлөөлхэ. Тэдэнэй дунда Тумэн Бодиев, Жаргал Баяндуев, Баир Баяндуев, Фёдор Балту­ев, Илья Жибалов болон бусад.

Июлиин 29-эй эртэ үглөөгүүр түрүүшын барилдаашад хибэс дээрэ гараха. Нээлгын баяр ёһолол үдэшын 17 сагта эхилхэ. Түрүүшын үдэртэнь хахад финалнууд бүхы жэнгүүдээр үнгэрхөөр хараалагдана. Субботодо, июлиин 30-да, үдэрэй 10 сагта мэдээжэ барилдаа­шад мастер-класс харуулха, 11 сагһаа гурбадахи һууриин түлөө уулзалганууд үнгэрхэ. Үдын һүүлээр, 13 сагһаа финалнууд эхилхэ. Борис Будаевай урилга­ар энэ турнирта барилдаанай дэлхэйн мэдээжэ барилдаашад хүндэтэ айлшад боложо ерэхэ. 2000 оной Олимпиин абарга, 2008 оной Олимпиин мүнгэн ме­даль абагша, дэлхэйн хоёр дахин абарга Давид Мусульбес, 1976 оной Олим­пиин нааданай абарга, дэлхэйн гурба дугаар абарга (1975, 1977 ба 1978 онуудта) Павел Пинигин, шпага дээрэ мүрысэдэг хоер удаа Олимпиин наадануудай абар­га Татьяна Логунова гэгшэд хүлеэгдэнэ. Турнирта оролгон - түлбэригүй. Нютагай барилдаашадаа дэмжэхэеэ ерэхыетнай уринабди.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ