Спорт 1 aug 2022 700

Ивалгын аймагай тамирша басагад бүхэроссиин мүрысөөндэ амжалта туйлаба

Июлиин 31-дэ Омск хотодо XIII зунай хүдөөгэй спортын нааданууд түгэсэбэ. Тэрээндэ Орос ба Беларусь Уласуудай 50 можо нютагай 1200 гаран түлөөлэгшэд хабаадаа.  

© фото: Ивалгын аймагай Захиргаан

Буряад ороной Ивалгын аймагай эхэнэрнүүдэй суглуулагдамал команда волейболой тэмсээндэ шангай гурбадахи һуури эзэлээ.

- Тус тустаа нэгэдэхи ба хоёрдохи һууринуудта гараһан Тюмениин ба Омскын можонуудай түлөөлэгшэдтэй манай басагад ана-мана тэмсээ. Хэд наадааб гэхэдэ, Дондукова Аюна, Батоева Арюна, Тогочеева Эржена, Цырендоржиева Надежда, Жепхолова Анастасия, Ленхоева Янжима ба Дондукова Баярма, - гээд, Ивалгын аймагай Захиргаанай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.    

Зунай хүдөөгэй спортын наадануудай хэмжээндэ 14 зүйлөөр мүрысөөнүүд үнгэрөө. Үнеэ һаагшад, үбһэ сабшагшадһаа гадна, гэр бүлэнүүд тэмсээндэ хабаадаа. Мүн волейбол, армреслинг, гиир үргэлгэ, хүнгэн атлетикэ, столой теннис, аргамжа таталга, мини-лапта, самбо г.м. спортын зүйлөөр бэеэ һоридог тамиршадай дүрбэн үдэрэй туршада шанга тулалдаануудые үүсхэһэнэйнь дүнгөөр Челябинскын можын суглуулагдамал команда түрүү һуурида гараа.  

Фото: Ивалгын аймагай Захиргаан