Спорт 17 aug 2022 577

Түрүүшүүлэй тоодо

Август һара соо Буряадаймнай шатаршад Южно-Сахалинск болон Екатеринбург хотонуудта үнгэргэгдэһэн шатарай ехэ мүрысөөнүүдтэ шалгарһан байна.

© фото: Буряадай шатарай федерациин зураг.

Екатеринбург.

“СКБ Контур” гэһэн компани Уралай федеральна тойрогой ниислэлдэ ехэ гэгшын шатарай найр наада эмхидхэдэг заншалтай. Тус хэмжээ ябуулгын үедэ хүүгэдэй дунда Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн эмхидхэгдээ. Суута шатаршан Анатолий Карповай шангуудта эндэ шалгарһан хүбүүд басагад хүртөө.

13 наһа хүрөөдүй басагадай дунда Буряадай эдир тамиршан Софья Унгаева шангай 3-дахи һуури эзэлээ. Түрүү һуурида гараһан Томско можын Аделина Абасова гэгшые манай шатаршан ори гансаараа илажа шадаа.   

Энэ фестивалиин гол мүрысөөндэ Буряадаймнай үшөө зургаан шатаршад хабаадаа. Теэд һайн дүнгүүдые тэдэ харуулжа шадаагүй.

 

Южно-Сахалинск.

АО “Гидрострой” бүлгэмэй шангуудта хүртэхын түлөө Кубогта Буряадай шатаршан Жамсаран Цыдыпов ялас гэмэ амжалта туйлаа.

Классическа шатарай мүрысөөндэ уласхоорондын гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов 7,5 очко абаад, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Москвагай гроссмейстер Павел Понкратов болон Владивосток хотын Данил Сутормин гэгшэдһээ тэрэ 0,5 очко үлүү абажа шадаа.

Мүнөө жэлэй хэмжээ ябуулгын үедэ гурбан адли тэгшэ мүрысөөн эмхидхэгдээ. Түргэн шатараар, блиц нааданда, классическа шатараар Жамсаран Цыдыпов бүхы 1-дэхи һууринуудые эзэлһэн байна.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай шатарай федерациин зураг.