Спорт 17 aug 2022 572

Хоёрдохи хуралдаан

Спортын энэ шэнэ зүйлөөр бүхэроссиин мүрысөө Буряад Улас хоёрдохиёо угтан абаба. Ород гүрэнэй 6 можо хизаарнуудай 65 команда наадануудта хабаадаа.

Миниволей хадаа алишье наһанай бүлэгтэ бэлэн наадан гээшэ. Ехэнхидээ үндэр наһатайшуулда һайшаагдана. Тус хэмжээ ябуулгада хабаадаһан 82 наһатай Николай Бальчугов, 73 наһатай Фаина Доржиева гэгшэд энээниие гэршэлнэ.

Багахан талмай дээрэ нааданууд эмхидхэгдэнэ. Томо аад, оройдоол 50 грамм шэгнүүртэй бүмбэгэ хэрэглэгдэнэ. Иимэ һонирхолтой наадан Япон гүрэндэ 1972 ондо хүгжэжэ эхилһэн юм.  

- Буряад Уласта миниволей оройдоол һүүлэй 7-8 жэлдэ хүгжэнэ. Жэлһээ жэлдэ наадаха дуратайшуулай тоо олошорно. 2021 оной түрүүшын бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряадай 30-аад команда хабаадаа һэн. Харин мүнөө жэл шанга тулалдаануудта 43 команда оролсоо. Нёдондо жэлдэ оройдоол 10 команда эндэмнай ерээ һэн. Сахалинай, Эрхүүгэй, Кемеровын можонуудай, Краснодарай болон Красноярскын хизаарай команданууд фестивальдамнай хабаадана. Бүхы дээрээ 22 командануудые угтан абабабди, - гэжэ миниволей федерациин хүтэлбэрилэгшэ Геннадий Бардымов мэдүүлнэ.

Ород гүрэнэй миниволей нааданай бүхэроссиин федерациин дарга Галина Ворпотинская өөрын нюдөөр мүрысөө харахаяа Улаан-Үдэ айлшаар буугаа.

- Буряад Уласта миниволей наадан тон ехээр хүгжэнэ. Эндэхи хүнүүд айлшадые һайнаар угтан абана, тэмсээнүүдые таарама һайн залнуудта үнгэргэнэ. Буряадые бидэ жэшээ болгон бусад можо хизаарнуудай урда ходо табинабди, - гэжэ Галина Ворпотинская  тэмдэглэнэ.

Буряадта эгээл шанга команда “Байкал” юм. Хоёр жэлэй хугасаа соо тэдэ хэдэн бүхэроссиин мүрысөөнүүдтэ заал һаа шангай һуури эзэлнэ, түрүү һуурида гараһан габьяатай. Харин нютагайнгаа харагшадай урда тэдэ чемпионууд боложо шадабагүй, мүнгэн медальнуудаар шагнагдаа.

Эхэнэрнүүдэй дүрбэн наһанай бүлэгтэ ганса Буряадай түлөөлэгшэд 1-дэхи һууринуудые эзэлээ.  “Хара Морин”, “Одонсэсэг”, “Сакура”, Айрис” команданууд алтан медальнуудта хүртөө.

Микст тоосоондо Кемеровскэ можын гурбан команда чемпионууд боложо тодороо.

Анха түрүүшынхиеэ 13-15 наһатай үхибүүдэй дунда тэмсээн эмхидхэгдээ. Эндэ Хурамхаанай хүүгэдэй спортын һургуулиин гэшүүд түрүүлжэ гараа.

Эрэмдэг бэетэйшүүл һуумал миниволей наадажа туршаа. Табан командануудай дундаһаа Железнодорожно районой түлөөлэгшэд эндэ эрхимлээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ