Спорт 7 sep 2022 660

Беларусиин баруун талада

Суутай Брест хотодо үнгэргэгдэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай гурбан харбагшад хабаадажа, ялас гэмэ амжалтануудые туйлаба.

© фото: Жанна Тухаловагай дурадхаһан зураг

Энэ мүрысөөн 1980 онһоо хойшо болоно гээд хэлэлтэй. Замбуулинда гурба дахин хүрэһэн космонавт Пётр Ильич Климук гэгшын шангууд эндэ барюулагдана. Мүнөө зун Пётр Климук 80 наһаяа гүйсэбэ. Энэ ушараар эмхидхэгшэд хари гүрэнүүдэй айлшадые уриһан байна. Ород гүрэнэй, Казахстанай тамиршад тэмсээндэ хабаадаба. Бүхы дээрэ 216 тамиршан мүрысэжэ, командна, хубиин, командна микст тоосоондо түрүүшүүлые элирүүлээ.

Эдиршүүлэй дунда гурбан медальда Буряадай Александр Гонгоров хүртөө. Хубиин тоосооной финальна уулзалгада тэрэ Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэ Владислав Дагбаевые шүүжэ, чемпион боложо тодороо. Командна тоосоондо Александр Гонгоров, Владислав Дагбаев болон Саха (Яхад) Уласай Бэргэн Алексеев гэгшэд шангай 2-дохи һуури эзэлээ, финалда тэдэ Санкт-Петербургын командада шүүгдээ. Мүн команда микст тоосоондо Александр Гонгоров Москва хотын Мария Петрушинатай хамта хүрэл медаляар шагнагдаа.

Буряад Уласай үшөө нэгэ түлөөлэгшэ Сергей Цыренов гурбан медаль абажа шадаа. Залуушуулай дунда хубиин тоосоондо тэрэ 2-дохи һуурида гараа. Харин командна тоосоондо ехэшүүлэй болон залуушуулай дунда харбажа, мүнгэн болон хүрэл медальнуудаар шагнагдаа.

Энхэ Хандуев баһа ехэшүүлэй дунда оролсожо, командна харбаанда 3-дахи һуури эзэлһэн байна.

Уласхоорондын мүрысөөн үндэр хэмжээндэ эмхидхэгдээ. Тамиршад, һоригшод, шүүгшэд Брестскэ хэрэм өөрынгөө нюдөөр хаража, түүхэтэй танилсаа. “Ехэл һонирхол татама юумэнүүдые ойлгожо абаабди”, - гэжэ һоригшо, шүүгшэ Зинаида Халудорова мэдээсэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Жанна Тухаловагай дурадхаһан зураг