Спорт 21 sep 2022 579

Наһанай амжалта

Буряадай барилдаашан Арсалан Будажапов Серби гүрэндэ болоһон дэлхэйн чемпионадта шангай 3-дахи һуури эзэлжэ, барилдаанай түүхэдэ нэрэеэ мүнхэлбэ. Хэдэн жэлэй хугасаада тэрэ Кыргызстан гүрэниие түлөөлнэ гээд һануулая.

© фото: https://uww.org/ сайтһаа зураг

Дэлхэй дээрэ мүнөөдэр тогтоод байһан оршон байдалһаа боложо, Ород гүрэнэй тамиршад уласхоорондын хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ хабааданагүй. Энэшье удаа барилдаанай нэгэдэмэл эмхи (UWW) манай түлөөлэгшэдые дэлхэйн чемпионадта оруулаагүй. Тиигэжэ Кыргызстанай түлөө барилдадаг Арсалан Будажапов Белград хотын хибэс дээрэ гараа.

Агын тойрогһоо уг гарбалтай Буряадай барилдаашан 79 килограммай шэгнүүртэ мүрысэнэ. Эндэ 32 хүн бэеэ туршаа. Түрүүшын уулзалгын удаа Арсалан Будажапов шангай һуури эзэлжэ шадаха гэхээр бэшэ байгаа. Юуб гэхэдэ, Франциин түлөөлэгшэ Саифэдин Алекма гэгшэтэй хүндэхэн тэмсээн болоо. Тиигэбэшье шүүжэ шадаа.

Удаань Таджикистанай барилдаашан Шухрат Бозоровые 4 минутын хугасаа соо диилэжэ гараа. Дүрбэлжэн финалай шатада мүнөө үеын эгээл мэдээжэ, суутай тамиршадай нэгэн болохо Джордан Барроузтой уулзаа. Америкын барилдаашан Олимпиин абаргын нэрэ зэргэдэ хүртэһэн, таба дахин дэлхэйн чемпион болоһон намтартай. Яагаашье  һаа, мүнөөдэр Арсалан дүй дүршэл ехэтэй Барроузые илажа шадахагүй байшоо. Энэ мүрысөөнэй үедэ тэрэниие илаха хүн олдоогүй, Джордан зургаадахияа дэлхэйн абарга болоо.

Туркменистанай Сахергальди Сапармурадов, Болгариин Али-Пашу Умарпашаев гэгшэдые шүүжэ гараад, дэлхэйн чемпионадай хүрэл медальда Арсалан Будажапов хүртэбэ.

Барилдаанай түүхэдэ буряад угтай оройдоол дүрбэн хүбүүд дэлхэйн мүрысөөндэ шалгарһан байна. Мэдээжэ Борис Будаев 1989 ондо дэлхэйн чемпион болоо һэн. Сергей Замбалов, Базар Базаргуруев, Евгений Жербаев гэгшэд шангай 3-дахи һууринуудые эзэлээ. Эдэнэй дунда Арсалан Будажапов оробо гээшэ.

Хүршэ Монгол ороной тамиршад тус мүрысөөнһөө табан медальтай гэртээ бусаба. Эхэнэрнүүдэй дунда шанга тулалдаануудта Отгонжаргал Долгоржав, Хулан Батхуяг гэгшэд финалда хүрэжэ, мүнгэн медальнуудаар шагнагдаа.

Эрэшүүлэй дунда Лхавгэрэл Мунхтур 125 килограммай шэгнүүртэ 2-дохи һуури эзэлээ. Олимпиин наадануудта хоёр дахин шангай һуури эзэлһэн, дэлхэйн гурба дахин абарга болоһон Гено Петриашвилиие тэрэ илаба. Харин финалда Турциин Таха Акгюльда шүүгдэһэн байна.

Занабазар Занданбуд, Наранхуу Наранмандах гэгшэд хүрэл медальнуудые абаа гээд хэлэлтэй.

Эхэнэрнүүдэй дунда Япон гүрэнэй басагад илалтаяа алдаагүй. Наранай мандаха гүрэнэй табан түлөөлэгшэ дэлхэйн чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Токиодо болоһон Олимпиин наадануудай чемпион Юи Сусаки дүрбэн уулзалгада оройдоол 5 минута болоншьегүй диилэжэ гараа.

Эрэшүүлэй дунда тулалдаануудта США-гай тамиршад командна тоосоондо түрүүлээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: https://uww.org/ сайтһаа зураг