Спорт 21 sep 2022 567

Тобшо һонинууд

Барилдаан
Минск (Беларусь Улас). Советскэ Союзай суута барилдаашан Александр Медведиин шангуудта хүртэхын түлөө уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Ирина Ологонова чемпион боложо тодороо.

© фото: Буряад Үнэнэй архивһаа

57 килограммай шэгнүүртэ эгээл нэрэ солотой тамиршад уулзаа. Ирина Ологонова дэлхэйн чемпионадта гурба дахин мүнгэн медаль абаа гээд һануулая. Мүн Беларусь Уласай түлөөлэгшэ Ирина Курочкина Токио хотын Олимпиин наадануудта шангай 2-дохи һуури эзэлээ. Эдэ хоёрой дунда шанга тулалдаан боложо, Буряадай түлөөлэгшэ шүүжэ гараа. Энэ мүрысөөндэ Ирина Ологонова бүхы дээрээ дүрбэ дахин илалта туйлаа.

 

Даам наадалга  

Булан-Соготту (Кыргызстан Улас). Эрэмдэг бэетэйшүүлэй дунда дэлхэйн чемпионат оройдоол 3-дахияа эмхидхэгдэнэ. Мүнөө жэлэй тулалдаанда Буряадай наадагша Александр Халтагаров хабаадажа, ялас гэмэ амжалта туйлаһан байна.

Буряадай даам наадагша анха түрүүшынхиеэ Ородой чемпионадта 2022 ондо хабаадажа, түрүүлжэ гараа. Энэ амжалтын ашаар тэрэ Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаа. Дэлхэйн чемпионадта бүхы наадануудта тэрэ илалта туйлажа, абаргын соло дуудуулаа.

 

Самбо барилдаан

Москва. Самбо барилдаа эхи табиһан Анатолий Харлампиев, Василий Ощепков, Виктор Спиридонов гэгшэдэй мүнхэ дурасхаалай мүрысөөн Москва хотодо эмхидхэгдээ.

Буряадай тамиршан Бато Дамдинов дайшалхы самбо барилдаагаар шангай 3-дахи һуури эзэлһэн байна. 71 килограммай шэгнүүртэ тэрэ хүрэл медальда хүртөө.

 

Футбол

Находко, Уссурийск (Примориин хизаар). Буряадай эдиршүүлэй команданууд Номгон далайн эрьедэ ээлжээтэ наадануудаа үнгэргэбэ.

2007 оной хүбүүд Уссурийск хотодо “Локомотив” командые 3:2 гэһэн тоотойгоор диилэжэ гараа. Мүн 2006 оной команда Находка хотын “Океан” командые 1:0 гэһэн тоотойгоор шүүгээ. Һонирхолтой гэхэдэ, Буряадай командын бартаа добтологшо Виктор Леляев хамгаалаа. Юуб гэхэдэ, нааданай 15-дахи минутада бартаа хамгаалагшань талмайһаа намнуулаа.

Сентябриин 24-дэ Буряадай ниислэлдэ “Сахалин” команда наадахаяа ерэхэнь.

 

Санаар урилдаан

Тюмень. Ород гүрэнэй санашад үбэлэй хаһада бэлэдхэлээ хэжэ байнхай. Һаяын үдэрнүүдтэ тэдэ санын ролигоор урилдаагаар Ородой чемпионадта хабаадаһан байна.

Залуу санашан, “Номто” клубай гэшүүн Виктория Невьянцева тус мүрысөөндэ 19-дэхи болон 11-дэхи дүн харуулаа. Харин өөрын наһанай бүлэгтэ 5-дахи болон 2-дохи һууринуудые эзэлээ.

Мүнөө жэлһээ Тюмениин можые түлөөлдэг Алиса Жамбалова хоёр дахин эрхим арбан тамиршадай тоодо ороһон байна.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Үнэнэй архивһаа