Спорт 28 sep 2022 589

Үндэр хэмжээндэ үнгэрөө

Гурбан үдэрэй туршада Буряадай ниислэлдэ гимнастикаар бүхэроссиин мүрысөөн үнгэргэгдэбэ. «Julia – 2020» гэһэн тэмсээн оройдоол 2-дохиёо эмхидхэгдэжэ, Ород гүрэнэй 23 можо хизаарай 602 эдир тамиршадые суглуулаа.

© фото: Борис Балданов

Гимнастикаар мүрысөөнүүд Буряадта ходо боложо байдаг. Тэндэ уласаймнай тамиршад бэлиг шадабарияа харуулна. «Julia – 2020» гэһэн мүрысөөн тэдэнэй нэгэн боложо үгэһэн байна. 2013 ондо анха түрүүшынхиеэ эмхидхэгдээд, абаһаар лэ олоной һайшаалда хүртөө. Удаань хүршэ можо хизаарнуудай, Монгол ороной басагад эндэ хабаададаг болоо. Уран һайханай гимнастикаар мүрысөөн Бүхэроссиин федерациин  бүридхэлдэ 2020 ондо оруулагдаа. Теэд  хамшагһаа боложо үнгэргэгдөөгүй. 2021 ондо анха түрүүшынхиеэ эмхидхэгдээ. Аяар 21 можо хизаарай 300 гаран тамиршад Улаан-Үдэдэ сугларшоо һэн. Мүнөө жэлдэ хабаадагшадай тоо хоёр дахин нэмээ.

- Мүрысөөнэй урдахана уласхоорондын классай шүүгшэ Елена Юрьевна Нефедова ерэжэ, ехэ суглаа зарлаа. Бүхы һоригшодые суглуулжа, шэнэ дүримүүдые ойлгуулжа үгөө. Юуб гэхэдэ, уран һайханай гимнастикада дүрбэн жэл болоод лэ, дүримүүд һэлгэгдэжэ байдаг. Һүүлдэнь булта шалгалта тушаагаабди. Мүрысөөндэ байжа шадахагүй  байһанаа Елена Юрьевна ехэ халаглаа. Түрүүшын үдэрэй видео-буулгабари эльгээхэдэмнай, баярые хүргөө, эмхидхэлгыемнай үндэрөөр сэгнээ, - гэжэ мүрысөө эмхидхэгшэ Лариса Ивановна Андрёнова хэлэнэ.

Мүрысөөн наһанай 6 бүлэгтэ  эмхидхэгдээ. Эгээл эдир тамиршад 7 наһатайнууд байгаа. Мүн спортын мастернуудай дунда шанга гэгшын тэмсээн болоо.

- Эгээл шанга тамиршадай бүлэгтэ хабаадагшадай олоор сугларһандань баяртайбди. Тамирай аяар 20 мастер тэмсээ. Ехэнхи ушарта эдэнэй тоо арбашье хүрэдэггүй байгаа. Ородой чемпионадта адли тэмсээн болоо гээд хэлэлтэй, - гэжэ Лариса Ивановна баярлана.

Эрхүү можын, Үбэр Байгалай хизаарай, Томско можын, Красноярска хизаарай түлөөлэгшэд олоор Улаан-Үдэ ерээ. Мүн Москва хотын, Краснодарска хизаарай тамиршад байгаа. Эндэ Томско можын Северск хотын тамиршадые нэрлэмээр. Юуб гэхэдэ, тэндэхи олимпиин халаанай спортын һургуули бүхы гүрэн дотороо мэдээжэ юм. Олимпиин абарганууд, шангай һуури эзэлэгшэд Северскһээ урган гараа. Тэдэниие олон жэлдэ бэлдэжэ байһан Ород гүрэнэй габьяата һоригшо Наталья Алексеевна Овсянникова ургажа ябаа шэнэ одохонуудаа Улаан-Үдэ асараа.

- Хоёрдохи жэлээ эндэ ерээбди. Дүй дүршэлтэй тамиршадай тоо эрид дээшэлһэниинь һайшаалтай. Багашуул мүрысөөнэй үедэ гимнастикынгаа хэрэгсэлнүүд дээрэ нэрэ солотой тамиршадай гарыень табюулжа, баяртайнууд байгаа. Мүн Буряад Уласта хүндэмүүшэ арад зон ажаһууна. Зошод буудалда, газаагуур уулзаһан хүнүүд амжалта туйлахыемнай хүсөө. Ивалгын дасан ошожо, буддын шажантай танилсаабди, - гэжэ Новосибирск хотын һоригшо, бүхэроссиин классай шүүгшэ Елена Пантюхина хөөрэнэ.

- Мүрысөөндэ нэрэ зэргэтэй тамиршадтай багашуулай харилсажа байхадань, һайшаалтай. Эндэ һоригшод дүй дүршэлөөрөө хубаалдана. Новосибирск хотын аэропортдо 12 сагай туршада һуужа, эндэ хүрэбэшье, сагаа һалгаһанаа, мүнгэн зөөри гаргашалһанаа нэгэшье халагланагүйбди, - гэжэ Ханты-Мансиин автономно тойрогой командын ахамад һоригшо Анна Казанцева һанамжаараа хубаалдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов