Спорт 5 oct 2022 572

Аха дүү Баяндуевтан шалгарна

Үнгэрһэн долоон хоногто Буряадаймнай барилдаашад ээлжээтэ амжалтануудые туйлажа, спортдо дуратайшуулые баясуулһан байна. 24 наһа хүрөөгүй тамиршадай дунда Ородой чемпионадта Жаргал Баяндуев бултаниие гайхуулаа.

© фото: “Борцы Бурятии” сайтһаа зураг

Ханты-Мансийск хото анха түрүүшынхиеэ барилдаанай иимэ ехэ хэмжээ ябуулга угтан абаа. Хойто зүгэй хотодо 24 наһа хүрөөгүй тамиршад хибэс дээрэ гаража, түрүү һуури эзэлхын түлөө тэмсээ.

Шэлэн абалгын хэдэн шатануудые дабан гараһан 10 залуу барилдаашад Буряад Уласые түлөөлһэн байна. Эндэ ганса Жаргал Баяндуев шангай һуури эзэлжэ шадаа. Баргажанай аймагай Улан нютагһаа уг гарбалтай барилдаашан 57 килограммай шэгнүүртэ хибэс дээрэ гараа. 20 наһатай Жаргал Ханты-Мансийскда дүрбэн илалта туйлаа. Саха (Яхад) Уласай, Эрхүү, Москва хотонуудай, Кабардино-Балкариин Уласай тамиршадые Буряадай барилдаашан шүүжэ шадаа. Финальна уулзалгада Хойто Осети-Алани Уласай түлөөлэгшэ Артём Гобаевта диилдээд, шангай 2-дохи һуури эзэлээ. Һонирхолтойнь гэхэдэ, Артём Гобаев мүнөө жэл 21 наһа хүрөөгүй барилдаашадай дунда Ородой чемпион боложо шадаһан байна.

Баяндуевай гэр бүлэдэ 2022 он амжалтатай байба. Жаргалай дүү Баяр хүбүүн хабартаа 21 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Ородой чемпионадта хүрэл медальда хүртөө һэн. Улан һууринда Геннадий Бубеев аха дүү хоёрые барилдаанай нюусатай танилсуулаа бэлэй. Мүнөө үедэ тэдэ Улаан-Үдэ хотодо залуу һоригшо Нима Нимаевай хүтэлбэри доро бэлэдхэл гарана.

Эрхүү можын Усть-Ордагай тойрогһоо уг гарбалтай хоёр буряад хүбүүд энэ мүрысөөндэ шалгараа. 74 килограммай шэгнүүртэ Александр Балтуев чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Дагестанай түлөөлэгшэ Умар Муталиевые финалда шүүжэ, алтан медаляар шагнагдаа. Александр мүнөө 20 наһатай юм.

97 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Юрий Иванов шангай 3-дахи һуури эзэлээ.

Бусад Буряадай тамиршад сооһоо Виктор Жербаевай 5-дахи һуурида гараһандань тэмдэглэмээр.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: “Борцы Бурятии” сайтһаа зураг