Спорт 6 oct 2022 736

Түрүү санашадые бэлдэнэ

Гусиноозёрск хотын спортын һургуулиһаа бэлигтэй тамиршад гарадаг гэжэ мэдээжэ. Буряад Уласай санаар урилдадаг түрүү хүбүүд, басагад эндэ хүмүүжүүлэгдэнэ. Һүүлэй жэлнүүдтэ Виктория Невьянцева бүхэроссиин хэмжээндэ яһала һайн дүнгүүдые харуулжа, Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ орохоёо бэлэн байһанаа гэршэлнэ.

© фото: Борис Балданов

Спортын һургуулиин дэргэдэ санаар урилдаха бааза үнинэй хүдэлдэг. Санаар гүйдэг, шэг зүг бэдэрдэг, хүнгэн атлетикээр бэеэ һорижо байһан Зоя Михайловна Куликова Гусиноозёрск хотын зүүн-урда зүгтэ оршодог бага зэргэ модотой, хадалиг газарта баазын һуури олоһон түүхэтэй. Иигэжэ Сэлэнгын аймагай тамиршад өөрын һорилгын баазатай болоһон намтартай. Тиигэжэ эндэһээ хэдэн үе Сэлэнгын санашад уласай, регион хоорондын мүрысөөнүүдтэ түрүү зэргэдэ ябалсажа, һайн дүнгүүдые харуулдаг болонхой. Мүнөө үедэ эжынгээ эхилһэн ажал хэрэгыень Юрий Михайлович Куликов хүбүүниинь үргэлжэлүүлнэ.

- 2014 ондо баазынгаа дэргэдэ 1250 метр утатай зүргэ асфальтаар хушажа, зунай хаһада санашаднай бэлэдхэл гараха аргатай болоо. Тиигэжэ эндээ 2015 ондо Хүдөөгэй спортын наадануудые   үнгэргөөбди. Санын роллернуудые худалдажа абахаһаа гадна, хэмэл саһа хэдэг зүйл абаһан байнабди. Юуб гэхэдэ, зарим үбэл эндэмнай саһан тогтонгүй, һалхинда хуу ниидэшэдэг юм. Бага зэргэ саһа хээд, һорилгоёо хэнэбди, мүрысөө эмхидхэнэбди, - гэжэ Юрий Куликов хөөрэнэ.  

Үнгэрһэн зун санын зүргэнүүд 900 метрээр ута болоо. Мүнөө  асфальт дэлгээгдээ. Зүргын үргэниинь 4 метр. Бүхэроссиин хэмжээнэй мүрысөөнүүдые эндэ үнгэргэхэ аргатай болообди. Алас Дурна зүгэй  гурбан  хотодо иимэ түхэлэй зүргэтэй спортын талмайнууд бии гээд тоологдоно. Тэдэ тусхай сертификат абанхай. “Спорт - норма жизни” гэһэн бүхэроссиин үндэһэн түсэлэй мүнгэн дээрэ бүхы ажалнууд бүтээгдээ.

Эгээл энэ бааза дээрэ түрүүшынгээ алхамуудые Виктория Невьянцева хэһэн байна. 2021-2022 оной хаһада тэрэ Алас Дурна зүгэй  түрүүшүүлэй тоодо ороһониинь баярламаар.

Һүүлэй хоёр жэлдэ залуу бэлигтэй тамиршанда “Номто” гэһэн спортын клуб, илангаяа мэдээжэ меценат, Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Валерий Пурбуевич Доржиев туһа үзүүлнэ.

- Викатэй, тэрэнэй һоригшо Юрий Михайловичтай Сэлэнгын аймагай засаг дарга Станислав Дашеевич Гармаев танилсуулаа һэн. Һайн  дүнгүүдые харуулха аад, муу шанартай санаар урилдадаг һэн. Тиигэбэшье олониие хүсэжэ гарашадаг байгаа. Хэдэн часай үедэ бидэ хөөрэлдөөбди, “Номто” гэһэн клубай гэшүүн болобо гэжэ тусхай хэлсээн баталагдаа. Абаһаар лэ спортын клуб дүрбэн шэнэ сана залуу тамиршанда бэлэглээ. Тэрэмнай 2021-2022 онуудай хаһада бүри үлүү һайн дүн харуулжархёо. Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ мүнөө жэлдэ орохо түсэбтэй. Хаража үзэел даа, - гэжэ Валерий Доржиев хэлэнэ.

Залуу санашан мүнөө үедэ Буряадай багшанарай колледждо һурана. Хэды тиигэбэшье бүхы бэлэдхэлээ түрэл Гусиноозёрскынгоо бааза дээрэ гарана.

- Манай баазада угаа һайн оршон байдал тогтонхой. Асфальтаар хушагданхай зүргэнүүднай ута болоо, таарама ташалан, үгсүүртэй юм. Эндэһээ гадна Байгал далайн эрье дээрэ, Алтай Уласай Семинский перевал дээрэ зунай хаһада бэлэдхэл гараабди. Октябрь һарада Тюмень хото ошожо, саһан дээрэ һорилгоёо үргэлжэлүүлхэбди. Тиигээд шэнэ халаан эхиеэ абаха. Ноябриин тэн багаар Хакас Уласта “Вершина Тёи” гэһэн газарта түрүүшымнай мүрысөөн үнгэргэгдэхөөр хараалагдана, - гэжэ Виктория Невьянцева хөөрэнэ.

Гусиноозёрскын үшөө хэдэн санашад Буряадай суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдажа, бүхэроссиин мүрысөөнүүдтэ нютаг нугаяа холо ойгуур суурхуулна. Тэдэнэй зариманиинь Саха (Яхад) Уласай Алданда октябриин һүүл багаар үнгэргэгдэхэ үбэлэй мүрысөөндэ хабаадаха түсэбтэйнүүд.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов