Спорт 12 oct 2022 609

Хүсэ шадалаа харуулаа

Үнгэрһэн долоон хоногой хугасаада Буряадаймнай эрэмдэг бэетэй тамиршад уласхоорондын хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ хабаадаһан байна. Тэдэ 12 медальтай гэртээ бусаба.

© фото: БФСЛ-эй зураг

“Мы вместе. Спорт” гэһэн гаршагтай уласхоорондын наадануудта Ород гүрэнэй 78 можо хизаарай, 10 гүрэнэй 1 мянга гаран тамиршад хабаадаба. Сочи хотодо тэдэ  спортын 9 зүйлөөр шанга гэгшын мүрысөөндэ оролсоо. Буряад Уласые эндэ 10 тамиршад түлөөлөө. Командна тоосоондо 12 медаль абаһан Буряадай түлөөлэгшэд 26-дахи һуурида гараһаниинь гайхамаар.

 

Һур харбалга

Паралимпиин наадануудай абарга, шангай һуури эзэлэгшэ, дэлхэйн, Европын, Ородой чемпионууд Буряад Уласые түлөөлһэн байна. Тиимэһээ спортдо дуратайшуул хэдэн медаль заал һаа тэдэ абаха гэжэ дэмы найдаагүй.

Нёдондо Токиодо эмхидхэгдэһэн Паралимпиин наадануудта абаргын нэрэ зэргэдэ хүртэһэн Баир Шигаев энэшье удаа шалгараа. Хубиин тоосоондо тэрэ шангай 2-дохи һуури эзэлээ. Командна микст тоосоондо үшөө нэгэ Буряадай суутай харбагша Татьяна Андриевскаятай хамта алтан медальда хүртөө. Гэхэтэй хамта Татьяна хубиин тоосоондо 3-дахи һуурида гаража шадаа.

Нэрэ солотой Сергей Хутаков Краснодарай Светлана Баранцеватай микст тоосоондо түрүүлжэ гараа. Мүн хубиин тоосоондо Буряадай харбагша мүнгэн медаляар шагнагдаа.

Хоёр хүрэл медаль Александр Дорофеев абаа. Пётр Марзаев хубиин тоосоондо 3-дахи һуурида гараа.

 

Хүнгэн атлетикэ

Нюдэнэй муу харасатай тамиршадай дунда Буряадай Баясхалан Будаев Буряад ороноо түлөөлөө. 400 метр зайда урилдаанда тэрэ 2-дохи саг харуулжа, мүнгэн медальда хүртэһэн байна. Энэ мүрысөөндэ Баясхалантай  Александр Русин гэжэ нэрэтэй лидер гүйлсөө.

Баясхаланай дүү хүбүүн Баярто баһа эрэмдэг бэетэй тамиршан юм. 2022 ондо Ородой чемпионадта велосипедээр урилдаанда шангай һуурида гараһан.

 

Даам наадалга

Александр Халтагаров эрэмдэг бэетэй тамиршадай дунда мүрысөөнүүдтэ 2022 онһоо хойшо хабаададаг болонхой. Элүүр энхэ даамшадай дунда яһала һайн дүнгүүдые харуулдаг байгаа. Уласай, бүхэроссиин, уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ оло дахин медальнуудые абаһан намтартай. 2021 ондо Александр хорон хамшаг үбшэндэ хүндөөр нэрбэгдэжэ, инвалидуудай дунда мүрысэдэг болонхой. Тиигэжэ 2022 ондо Ородой чемпион боложо тодороод, Ород гүрэнөө дэлхэйн чемпионадта түлөөлжэ, абаргын нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Сочи хотодо Буряадай даамшан хоёр дахин түрүү һуури эзэлээ. 

PS: “Мы вместе. Спорт» гэһэн нааданууд жэл бүри үнгэргэгдэхэ гү гэжэ мэдэгдэнэгүй. Ородой тамиршадые уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ хабаадахагүй гэһэн шиидхэбэри болюулагдаагүй һаа, тамиршадта энэ уулзалга тон хэрэгтэй байхал.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: БФСЛ-эй зураг