Спорт 12 oct 2022 597

Хүрэл амжалта

Үбэр Байгалай хизаарай Шэтэ хотодо эрэшүүлэй дунда боксоор Ородой чемпионат үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ түгэсэбэ. Буряадай тамиршан Баир Батлаев (зураг дээрэ) шангай 3-дахи һуури эзэлээ.

© фото: Ородой Боксын федерациин зураг

Ород гүрэнэй боксёрнуудые уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ хабаадахыень бусааха гэһэн Уласхоорондын боксын федерациин  шиидхэбэри тухай мэдээсэл тэмсээнэй үедэ дуулгагдаа. Иимэ баяртай мэдээсэл Ородой чемпионадые бүри һонирхолтой болгоһониинь  ойлгосотой. Юуб гэхэдэ, суглуулагдамал командын бүридэлдэ ороһон тамиршад уласхоорондын хэмжээндэ мүрысэхэ, илангаяа 2023 ондо дэлхэйн чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртэхэ аргатай юм.

Шэтэ ерэһэн 64 можо хизаарай 337 тамиршад сооһоо оройдоол 13 хүн Ородой чемпион гэжэ тодороо. Буряадай тамиршад үндэр нэрэ зэргэдэ энэ удаа хүртэбэгүй. Ганса Баир Батлаев өөрын 51 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ эрхим гурбан боксёрой тоодо орожо шадаа. Тус мүрысөөндэ Баир гурбан илалта туйлаа. Дэлхэйн чемпионадта мүнгэн медальда хүртэһэн Саха (Яхад) Уласай түлөөлэгшэ Василий Егоровто хахад финалда шүүгдэжэ, 3-дахи һуурида гараа. 2021 ондо Баир Батлаев Ородой чемпионадта баһа хүрэл медаль абаа һэн гээд һануулая.

63,5 килограммай шэгнүүртэ Буряадай түлөөлэгшэ Сандан Санданов 8 эрхим  боксёрой тоодо оролсоһониинь баярламаар. Юуб гэхэдэ, Ородой Боксын федераци шэгнүүр бүхэндэ эгээл 8 хүниие суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулжа, һорилгонуудта дуудажа,  мүрысөөнүүдтэ хабаадуулжа, ходо дүй дүршэлыень шалгажа байдаг юм.

Саха (Яхадай) суутай тамиршан Василий Егоров 5-дахияа Ородой чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө гээд хэлэлтэй.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Ородой Боксын федерациин зураг