Спорт 19 oct 2022 574

Хара-сагаан хюлгын саана

Октябриин 16-да Сочи хотодо түргэн шатараар Ородой чемпионат түгэсэбэ. Шангай 2-дохи һуурида Буряадай тамиршан Антон Шомоев гараа. Хара далайн эрье дээрэ бүхэроссиин мүрысөөндэ эдир Булат Васильев шалгараа. Буряад Уласта шатараар шэнэ чемпион элирүүлэгдээ. Эдэ һонирхолтой мэдээсэлнүүдые хүндэтэ уншагшадтаа дурадхахамнай.

© фото: Владимир Барский

Түргэн шатараар Ородой чемпионат хоёр үдэрэй туршада Сочи хотын “Жемчужина” гэһэн амаралтын газарта үнгэргэгдөө. 204 шатаршанай хүн бүхэниинь 11 дахин хюлгын саана наадануудта хабаадалсаа. Буряадай уласхоорондын гроссмейстер Антон Шомоев 8,5 оноо абажа, мүнгэн медальда хүртөө. 7,5 оноо абаһан үшөө нэгэ Буряадай тамиршан Жамсаран Цыдыпов 15-дахи һуурида гараа.

“Хара далайн Гран-при” гэһэн бүхэроссиин фестиваль май һарада эхиеэ абажа, эдэ үдэрнүүдтэ түгэсэбэ. Һүүлшын шатада 13 наһа хүрөөдүй шатаршадай дунда Буряадай эдир наадагша Булат Васильев шалгараа. Мүрысөөнэй алтан медальда тэрэ хүртөө.

Улаан-Үдэ хотодо Буряад Уласай чемпионат 10 үдэрэй хугасаада эмхидхэгдээ. Хяагтын аймагһаа уг гарбалтай Алдар Бадмаев анха түрүүшынхиеэ чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна.  

- 5-дахи класста һуража байгаад, шатарай секцидэ ерээ һэм. Уласай, бүхэроссиин, уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ яһала һайн дүнгүүдые харуулһан байнаб. Теэд  дээдэ һургуулиин оюутан болоод, шатараа орхёо һэм. Оройдоол хахад жэлэй саана һорилгоёо үргэлжэлүүлээб, - гэжэ Алдар Бадмаев өөртэеэ танилсуулна.

Эхэнэрнүүдэй дунда Дарима Саргаева түрүүлжэ гараа. Артур Лесняк болон Мария Хамнуева гэгшэд 19 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда 1-дэхи һууринуудта гараа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Владимир Барский