Спорт 26 oct 2022 542

Дүрбэн амжалта

Краснодар хотодо эхэнэрнүүдэй дунда боксоор Ородой чемпионат түгэсэбэ. Долоон хоног  үргэлжэлһэн шанга тулалдаануудай удаа Буряадай тамиршад дүрбэн медальда хүртэжэ, олон тоото спортдо дуратайшуулые баярлуулаа.

Сентябриин һүүл багаар Уласхоорондын боксын федераци (IBA) Ородой тамиршадые уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадуулха гэһэн шиидхэбэри абаһан байна. Боксёр басагад хоёрдохи амияа абаһандал, жэлэйнгээ гол тулалдаануудта бүри эршэтэйгээр бэлдэжэ эхилээ.

- Ородой чемпионат эгээл томо мүрысөөнүүдэй нэгэн болоно. Иимэ тулалдаануудай урдахи жээрэб таталгада шэгнүүр бүхэндэ шанга тамиршадые эхин шатада уулзуулхагүйн түлөө мүрысөөнэй таблицын хоёр тала руу уридшалан “шэдэдэг” заншал бии. Хэды тиигэбэшье мүнөө жэл нэгэ бага ондоо гуримаар жээрэб таталга эмхидхээбди. Юуб гэхэдэ, олон залуу боксёр басагад нэрэ солотой тамиршадтай ана-мана тэмсэхэеэ бэлэн болоод ябана. Мэдээжэ боксёрнуудтай уулзахадаа, залуушуулаймнай дүй дүршэлынь бүри ехэ болохо гээд һанагдана. Мүн уласхоорондын талмай дээрэ гаража, хари гүрэнүүдэй түлөөлэгшэдтэй уулзаха аргатай болоһондонь баяртайбди, - гэжэ Ородой эхэнэрнүүдэй суглуулагдамал командын ахамад һоригшо Альберт Муталибов мэдүүлнэ.

Краснодарай ринг дээрэ 49 можо хизаарай 174 эхэнэр гараа. Тэдэ 12 шэгнүүртэ чемпионуудые элирүүлээ. Буряадай тамиршад нэгэ алтан, хоёр мүнгэн, нэгэ хүрэл медальнуудые абажа шадаа. Ород гүрэн дотор түрүү тамиршадай тоодо олон жэлдэ ородог байһанаа тэдэ гэршэлбэ бшуу. Ородой чемпионадта шалгарһан бүхы тамиршад “Номто” гэһэн спортын клубай гэшүүд юм.

57 килограммай шэгнүүртэ Людмила Воронцова түрүү һуурида гараа. Тэрэ табан уулзалга шүүһэн байна. Һүүлэй 4-5 жэлэй хугасаада ганса һүүлшын шатада уулзадаг һайн танил Дарья Абрамоватай Буряадай тамиршан финалда дахинаа шаасалдаа. Энэ удаа Людмила Воронцова илалта туйлаа.

Ород гүрэнэй ахамад һоригшо Альберт Муталибовай хэлэһээр,  Буряадай Дарима Сандакова залуу тамиршанда диилдэбэ. 70  килограммай шэгнүүртэ тэрэ Краснодарска хизаарай Анапа хотоһоо уг гарбалтай Анастасия Демурчянда шүүгдэжэ, шангай 2-дохи һуури эзэлээ. Анастасия Демурчян 2022 оной май һарада Эрхүү хотодо үнгэргэгдэһэн 17-18 наһатай тамиршадай дунда Ородой чемпионадта түрүүлжэ гараһан байна. Нэгэ жэлэй хугасаада тэрэ хоёр наһанай бүлэгтэ шалгараа. Шүүгшэдэй һанамжаар, ехэшүүлэй дунда тэрэ эрхим боксёрой нэрэ зэргэдэ хүртөө.

75 килограммай шэгнүүртэ август соо болоһон бүхэроссиин Спартакиадын финалда Буряадай Елена Гапешина болон Краснодарай Анастасия Шамонова хоёр уулзаа бэлэй. Энэшье удаа Ородой чемпионадта эдэ хоёр түрүү һуури эзэлхын түлөө финальна уулзалгада хабаадаһан байна. Буряадай тамиршан һайн бокс харуулбашье, мүнгэн медаляар шагнагдаа.

Буряадһаа уг гарбалтай Любовь Шарапова хэдэн жэлэй хугасаада баруун зүгэй можо хизаарнуудые түлөөлдэг байгаа. Мүнөө жэл тэрэ Рязаниин можын ба Буряад Уласай түлөө шаасалдаа. 50 килограммай шэгнүүртэ тэрэ хүрэл медаль абаба.

Шэгнүүр бүхэндэ шалгарһан 8 боксёр Ородой суглуулагдамал командын бүридхэлдэ оруулагдажа, һорилгын хэмжээ ябуулгануудта хабаадаха юм. Тус чемпионадта Буряадай Дарья Пантелеева, Кристина Ткачева гэгшэд оролсоо.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Ородой Боксын федерациин зурагууд