Спорт 9 nov 2022 592

Эрхимүүдэй тоодо-эзэд

Алас Дурна зүгэй болон Сибириин федеральна тойрогуудай нэгэдхэгдэһэн мүрысөөнүүд Улаан-Үдэдэ ноябриин 5-7-ой үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэбэ. Буряадай харбагшад Ород гүрэн дотороо түрүүшүүлэй тоодо дэмы ородоггүй байһанаа гэршэлээ.

© фото: Буряадай Һур харбалгын федерациин зураг

Буряад Уласта шэнэ лукодромой ашаглалда тушаагдаһанай удаа иимэ мүрысөөнүүд жэлһээ жэлдэ эмхидхэгдэнэ. Юуб гэхэдэ, зүүн зүгтэ хүйтэн хаһын ерэхэдэ, мүрысэхэ, һорилго хэхэ байшанууд үгы юм. Гэхэтэй хамта үбэлэй халаан эхиеэ абажа, харбагшад 18 метртэ мүрысэжэ эхилнэ.

Мүрысөөн наһанай хоёр бүлэгтэ үнгэргэгдөө. Бүхы дээрээ 500 гаран  тамиршад түрүү һуури эзэлхын түлөө тэмсээ. Өөрын талмай дээрэ Буряадай тамиршад 18 медаль абажа шадаа.

Классическа  номо һуршаар харбалгын хубиин тоосоондо 21 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Энхэ Хандуев болон Эржена Очирова түрүү һууринуудта гараа. 18 наһатай тамиршадай дунда хоёр алтан медаль Эрхүү можын түлөөлэгшэд абажа, олониие гайхуулаа. Бусад шангай һууринуудта Буряадай тамиршад гараа. Буряадай 21 наһатай тамиршад командна тоосоондо хоёр алтан медальда хүртөө. 18 наһатайшуул хоёр дахин 2-дохи һуурида гараа.

Блочно түхэлэй номо һуршаар харбалгада Анастасия Батуева чемпион боложо тодороо. Хубиин тоосоондо үшөө гурбан алтан медаль Үбэр Байгалай хизаарай тамиршад шүүбэ. Командна тоосоондо 21 наһа хүрөөдүй Буряадай эрэшүүл, эхэнэрнүүд түрүү һууринуудта гараһан байна.

Удангүй Орёл хотодо “Надежды России” гэһэн бүхэроссиин мүрысөөн залуушуулые болон эдиршүүлые суглуулха. Улаан-Үдэдэ шалгарһан харбагшад тиишээ ошохо аргатай болоо.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай Һур харбалгын федерациин зураг