Спорт 10 nov 2022 695

Сэрэгшэнэй нэрые мүнхэлөө

Дарма Жанаевай нэрэмжэтэ Хориин 1-дэхи һургуули 2017 ондо дүүргэһэн Алдар Цыремпиловэй мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан волейболоор мүрысөөн анха түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэбэ.

© фото: “Удинская новь” сонинһоо

Алдар Сергеевич Цыремпилов тусхай сэрэгэй операциин үедэ баатарай үхэлөөр унаһан байна. Сэрэгшын нэрэ мүнхэлхэ зорилготойгоор тус мүрысөөн эмхидхэгдэбэ.

Түрүүшын хэмжээ ябуулгада 6 команда суглараа. Команда бүхэнэй бүридэлдэ 4 эрэшүүл, 2 эхэнэр нэгэ доро талмай дээрэ гаража наадаха гуримтай байгаа.

Үдэшэ орой болотор үргэлжэлһэн мүрысөөндэ “Одноклассники” команда түрүү һуурида гаража, гол шанда хүртөө. “Хориин 1-дэхи һургуули”, “Учитель” команданууд шангай һууринуудые эзэлээ. 1-дэхи һургуулиин командын гэшүүн Саян Доржиев эрхим наадагша гэжэ элирүүлэгдээ.

“Удинская новь” сонинһоо

Фото: “Удинская новь” сонинһоо