Спорт 17 nov 2022 866

Шэнэ халаан

Ерэхэ амаралтын үдэрнүүдтэ Ород гүрэн дотор үбэлэй халаан эхиеэ абахань. Хакаси Уласай Вершина Тёи гэһэн хадалиг газарта Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй 1-дэхи шата үнгэргэгдэхэнь. Буряадай түрүү санашад тэндэ хабаадаха байһанаа мэдүүлээ.

© фото: ski-ugra.com

Ээлжээтэ халаанда Ородой тамиршад уласхоорондын хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ хабаадахашьегүй һаа, бэлэдхэлээ эртэ эхилээ. Суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан тамиршад үшөө май һараһаа һорилго хэжэ эхилһэн байна. Үбэлэй спортын зүйлнүүдээр бэеэ һоридог бусад хүнүүд июнь һараһаа бэлэдхэл хэнэ.

Октябрь һарын тэнһээ санашад һорилгонуудаа хэжэ эхилээ. Тюмениин можын “Жемчужина” бааза, Ханты-Мансийска тойрогой “Югория” бааза, Саха (Яхад) Уласай Алдан хото тамиршадые угтан абаа.

Буряадай түрүү санашан Алиса Жамбалова һорилгынгоо һүүлшын үдэрнүүдые Тюмениин можодо үнгэргөө. Эгээл тэндэ ургажа ябаһан залуу санашан Наталья Невьянцева бэлэдхэлээ дүүргээ. Эдэ хоёр түрүүшынгээ урилдаануудта бэлдэжэ байнхай. Спортдо дуратайшуул Вершина Тёи гэжэ газарта тэдэниие хараха аргатай.

Үшөө нэгэ Буряадай санашан Александр Прохоров Саха (Яхад) Уласай Алдан хотодо бэлэдхэл гараад, тэндэ үнгэргэгдэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадаһан байна. 10 модоной зайда урилдаанда тэрэ 12-дохи һуури эзэлээ. Спринт урилдаанда эрхим 16 тамиршадай тоодо орожо шадаагүй.

"Югория. Первый снег" гэжэ нэрэтэй мүрысөөн Ханты-Мансийск хотодо үнгэргэгдөө. Буряадһаа уг гарбалтай биатлонист басаган Елизавета Каплина шангай 3-дахи һуури эзэлээ. Елизавета олон санашадые хойноо орхижо шадаа. Ородой суутай санашан, Олимпиин наадануудай абарга болоһон Наталья Непряеваһаа оройдоол 11 секундаар үлөө.

Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй 1-дэхи шата ноябриин 19-20-ой үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэнь. Тус мүрысөөнэй үшөө дүрбэн шата 2022 оной түгэсэтэр болохоор түсэблэгдэнэ. Хажуугаарнь залуушуулай дунда мүрысөөнүүд олоор эмхидхэгдэхээр хараалагданхай.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: ski-ugra.com