Спорт 28 dec 2022 540

​Тобшо һонин

Мини-футбол 
Нижегородско можо. Хүүгэдэй гэрнүүдэй болон интернат-һургуулинуудай дунда заншалта бүхэроссиин фестиваль үнгэргэгдэбэ. 2021 ондо наһанай хоёр бүлэгтэ түрүү һуури эзэлһэн Хэжэнгын  интернат-һургуулиин шабинар энэшье удаа һайн дүн харуулжа шадаа. 

2009-2010 онуудта түрэһэн хүбүүдэй бүлэгтэ тэдэ нёдондо жэлэйнгээ амжалта дабтаа. 
Эрдэм Степанович Мангатаевай бэлдэһэн хүбүүд Хабаровскын хизаарай, Самарын, Нижегородско болон Эрхүү можонуудай командануудые шүүжэ, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. 
Хэжэнгын бартаа хамгаалагша Мэргэн Дондоков эрхим наадагшадай тоодо оролсоо. 

2011-2012 онуудай хүбүүдэй дунда Эрхүү можын Усть-Ордагай гимназиин интернадай шабинар 1-дэхи һуури эзэлээ. 

Шэрээгэй теннис

Самара. Клубуудай дунда Ородой чемпионадай 2-дохи шата үнгэргэгдэбэ. Буряадые түлөөлһэн команданууд бэрхэ наадагшад  байһанаа үшөө дахин гэршэлээ.

Эхэнэрнүүдэй “Алтана” команда энэ удаа нэгэшье шүүгдэбэгүй. 34 очко абажа, түрүү һуури эзэлээ. Эрэшүүлэй “Барис” команда эрхим 5 командын тоодо оролсоно.

Санаар урилдаан

Новосибирск. “Кубок Сибири” гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Антон Дакич шангай 3-дахи һуури спринт урилдаанда эзэлээ. Бусад мүрысөөнүүдтэ тэрэ 11-дэхи ба 17-дохи һууринуудые эзэлээ. 

Гусиноозёрск хотоһоо уг гарбалтай тамиршан иимэ үндэр амжалта анха түрүүшынхиеэ туйлаба гээшэ.

Красногорск. Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй 5-дахи шатада Буряадай тамиршад Алиса Жамбалова болон Виктория Невьянцева гэгшэд яһала һайн дүнгүүдые харуулаа. Спринт урилдаагаар Алиса 8-дахи һуурида гараа, Виктория 17-дохи һуури эзэлээ. Эндэ Олимпиин наадануудай абарга Наталья Непряева түрүүлээ.

Барилдаан

Москва. Спортын габьяата мастер Елена Егошинагай шангуудта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ Буряадай эдир барилдааша басагад шалгараа.

Анастасия Каркина 16 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда чемпион боложо тодороо. Энэл наһанай бүлэгтэ Ксения Сингеева болон Юмжина Башлеева гэгшэд хүрэл медальнуудаар шагнагдаа.

Красноярск. Ажалай Герой, СССР-эй габьяата һоригшо Дмитрий Миндиашвилиин дурасхаалай бүхэроссиин мүрысөөн 2-дохиёо эмхидхэгдээ. Энэ мүрысөөндэ шалгарһан тамиршад “Гран-при “Иван Ярыгин” гэһэн уласхоорондын тулалдаануудта хабаадаха эрхэдэ хүртэнэ.

Буряадай эхэнэрнүүд 6 медальда хүртөө. БГСХА-гай оюутан Кристина Тамразян чемпион боложо тодороо. Буряадай эрэшүүл гурбан мүнгэн, хоёр хүрэл медальнуудаар шагнагдаа.

Биатлон

Рязань. “Кубок Содружества” гэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадһаа уг гарбалтай тамиршан Елизавета Каплина  хүрэл медальда хүртөө. Спринт урилдаанда тэрэ 3-дахи саг харуулаа. Мүн 12,5 километрэй зайда 4-дэхи дүнтэйгөөр урилдаагаа түгэсхөө.

Автор: Борис БАЛДАНОВ