Спорт 17 jan 2023 946

Багшын дурасхаалда

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ Баргажанай аймагай түб һууринда мэдээжэ багша, һоригшо, бэрхэ хүтэлбэрилэгшэ Чингис Заятуевич Эрдыниевэй мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан эдиршүүлэй дунда барилдаагаар мүрысөөн үндэр хэмжээндэ боложо үнгэрбэ. Баргажан голой болон Ивалгын, Хориин аймагуудые, мүн Улаан-Үдэ хотые түлөөлһэн эдир барилдаашад анамана тулалдажа, эрхимүүдээ элирүүлһэн байна.

© фото: Булат Бадмаевай гэрэл зурагууд

Эдир тамиршад

Баргажанай эдиршүүлэй тамирай байшанда үглөө эртээнһээ үдэшэ орой болотор мүрысөөн үнгэрбэ. Хибэс дээрэ эгээл түрүүшынгээ алхам хэжэ байһан багашуул болон яһала дүршэлтэй болоһон барилдаашад тамирта дура­тайшуулые баярлуулба. Аяар 26 жэлэй туршада Баргажанай эдир тамиршадай һургуулиин захиралаар хүдэлһэн Чингис Эрдыниевэй дурасхаалда зо- рюулагдаһан анха түрүүшын мүрысөөн 300 гаран хүбүүд басагадые суглуулаа. Олоной багша Чингис Заятуевич Эрды­ниевэй гэр бүлэ, түрэл гарал­нуудайнь болон суг хүдэлжэ байһан анда нүхэдэйнь орол­долгоор энэ мүрысөөн үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдөө.

Баргажан голһоо Буряад­таа, мүн гадууршье мэдээжэ шанга шандааһатай барилдаа­шад урган гараһан гэжэ мэдээ­жэ. Аха үеын зоной байгуулһан хэрэг амжалтатай үргэлжэлнэ гэжэ үнгэрһэн мүрысөөн гэршэлнэ. Хүдөө һууринда үндыжэ байһан үхибүүдтэ тии- мэшье олон шэлэжэ абахаар тамирай секцинүүд байха бэшэ даа. Хэды тиигэбэшье барилдаанай һургуули нютаг бүхэндэ хүдэлнэ гэхэдэ, алдуу болохогүй. Буряадтаа мэдээжэ Баянголой барилдаанай секци амжалтатай ажаллаһаар.

- Манай һургуулида 60 га­ран хүбүүд, басагад барилдаагаар бэеэ һоринод. Дэлхэйн абарга Борис Будаевай, дэл­хэйн чемпионадай мүнгэн ме­дальда нэгэтэ бэшэ хүртэһэн Ирина Ологоновагай жэшээ халан абан, үхибүүднай барил­дана. Иимэ мэдээжэ нютагаархидайнгаа амжалтаар омогор­хон, тэдээндэл адли болохо гэжэ оролдоно ха юм. Мэдээжэ чемпион боложо шадаашьегүй һаа, үхибүүн ябахадаа бэеэ һориһониинь бүхы наһандань хэрэгтэй болохо даа. Олон шабинарнай мүнөө шангай һууринуудые эзэлээ, - гэжэ суута Баянголой барилдаанай һургуулиин һоригшо Дамдин Николаевич Дамдинов хэлэнэ.

Үбэлэй эхин һарын янги­нама хүйтэн уларил тогтоошье һаань, холые холо гэнгүй, хабаадагшад хүрэжэ ерээ. Түрүүшынхиеэ гаража тэмсэжэ байһан мүн илагшын соло дуудуулжа үзэһэншье хүбүүд гаранад.

- Би дүрбэн хүбүүдые абажа, хүрэжэ ерээб. Нэгэ хүбүүмнай 3-дахи һуури эзэл­хын түлөө барилдаад шүүгдээ. Хоёр хүбүүн 3-дахи һуури эзэ­лээ, харин чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэхын түлөө Вадим Гатаповнай амжалтатай ба­рилдажа, диилэжэ байтараа, мэхэдэ ороо. Аяар 12:03 оноотойгоор шүүжэ ябатараа, буруу дүрэ харуулжа, нюрган дээрээ хэбтээ, - гэжэ Гааргын барил­даанай һургуулиин залуу баг­ша Эрдэм Жамбалович Ринчи­но хэлэнэ.

Хэһэн хэрэгынь үргэлжэлһөөр

Багшанарай дээдэ һургуули амжалтатайгаар дүүргэһэнэй удаа Чингис Эрдыниев Уланай дунда һургуулида ажаллажа эхилһэн намтартай. Залуу баг­ша абаһаар бэеэ һайн талаһаа харуулжа, гол ажалайнгаа ха­жуугаар барилдаанай секци хүтэлжэ эхилһэн байна. Эгээл удаан сагай туршада эршэ ехэтэйгээр, үрэ дүнтэйгөөр Баргажанай аймагай ДЮСШ-да хүдэлһэн юм. Тэндэ хүдэлжэ байхадаа, хэдэн үеын та­миршадай залуур боложо, наһанайнь хэрэгэй эхиндэ байһан юм даа.

- Минии нүхэр Чингис Заятуевич бүхы наһаараа энэ һургуулида хүдэлжэ га­раа. Тэрэ шэлэһэн ажалдаа үнэн сэхэ, дуратай хэрэгтээ бэеэ хүсэд дүүрэн зорюулаа. Олон бэрхэ тамиршадые һурган хүмүүжүүлхэһээ гад­на, бата бэхи коллектив байгуулаа. Тэрэнэй ударидалга доро һураһан, хүдэржэһэн һоригшод мүнөө багшын­гаа ажал үргэлжэлүүлнэ. Нүхэрни ходол хүндэ туһалха гэжэ оролдожо ябадаг һэн. Мүнөө тэрэнэй дурасхаалда зорюулагдаһан мүрысөөн яһала һайнаар, урагшатайгаар үнгэрөө. Тус хэрэгтэ оролсоһон хүн бүхэндэнь һайн һайханиие хүсэхэ байнаб, - гэжэ һоригшын хани нүхэр Алла Бу­беевна Эрдыниева хэлэнэ.

Мүрысөөнэй нээлгын бая­рай үедэ Баргажанай аймагай засаг дарга Михаил Мишурин, аймагай Һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Зоригто Сундаров болон Чингис Эрды­ниевэй гэр бүлынхид дулаахан үгэнүүдые хэлээ, баяраа мэдүүлээ.

Нэрыень мүнхэлхэ

Хүтэлбэрилгын ажал ябуулхаһаа гадна, Чингис Заятуевич Эрдыниев һайн нүхэр байһан юм. Залуу үетэндэ онсо анха­рал хандуулжа, туһа үзүүлжэ байһан гэжэ зоной хэлэһээр мэдээжэ болоно.

- Үшөө залуу байхадамни, ДЮСШ-да һоригшоор Чингис Заятуевич намайе ажалда абаһан юм. Гансал ажалаа хараад ябахагүй, юрэ ажа­байдалайшни хэрэгээр ходол һонирхохо. Нэгэтэ гэртэмни хүрэжэ ерээд, юундэ энэ харша хорёошни һарюу марюу гээ­шэб. Тэрэнээ һайнаар заһаад, эмхилээд бай, - гэжэ хэлэһэн байна. Эгээл энээн дээрэ абаад үзэхэдэ, хүн шанарынь элирээд ерэнэ, - гэжэ Уланай барилдаашадые һургагша Александр Эрдыниевич Эрхи­туев һанан дурсана.

Тэрэнэй һурган хүмүүжүүлһэн шабинарынь багшынгаа нэрэ хододоо дулааханаар һанажа ябадагынь мэдээжэ. Тэрэнэй эгээл нэрэтэй солотой шабинуудынь уласхоорондын хэм­жээнэй спортын мастер, Ород Уласай габьяата һоригшо Мак­сим Молонов, уласхоорондын мүрысөөнүүдэй илагша, вете­рануудай дунда дэлхэйн чем­пион боложо тодорһон Баатар Цыренов гэгшэдые нэрлэмээр.

- Чингис Заятуевич ми­нии багшын багша болоно. Һургуулида һуража байхадаа, тэрэнэй ударидалга доро олон тоото мүрысөөнүүдтэ ябагдаа. Дүү басаган, хүбүүдни мүн лэ энэ һоригшын һургаалда хүртэһэн юм. Ехэл һайн һанаатай, һайхан сэдьхэлтэй хүн байгаа. Дурасхаалайнь түрүүшын мүрысөөндэ хүрэжэ ерээд байхадаа, тон ехэ баяр­тай байнаб, - гэжэ Баргажан голдоо, мүн бүхы Буряадтаа мэдээжэ бүхэ барилдаашан, һоригшо Баатар Цыренов хэ­лэнэ.

Үнэхөөрөөшье тэды олон жэлэй туршада аймагай тами­рай һургуули ударидахадаа, Чингис Заятуевичай хэһэн хэрэг хэмжэхээр бэшэ юм. Үнгэргэгдэһэн мүрысөөнэй үедэ тэрэнэй үетэн нүхэдынь тамирайнгаа һургуулида нэры­ень үгэбэл, зүб байха һэн гэжэ дурадхабад.

- Бидэ Чингистэй хара багаһаа һүүлшынь үдэр боло­тор хамта алхалжа ябаабди. Нүхэрнай ехэл урагшаа ха­раатай, номгон даруу зантай хүн һэн даа. Тамирай олон зүйлөөр адли тэгшэ бэеэ һоридог байгаа. Хүтэлбэрилхы шадабаритай, олон зониие хой­ноо дахуулха бэлигтэй бэлэй. Хүдэлжэ байһан һургуулидань нүхэрэймнай нэрыень үгэхэ бэлэй, - гэжэ һоригшын унаган нүхэд Очир Бухаевич Цыренов болон Станислав Линхоевич Дампилов хоёр хэлэнэд.

Багшын хүнгэн бэшэ ажал­да бүхы наһаяа зорюулһан Чингис Заятуевич Эрдыниевэй хэһэн хэрэг, ажалынь хэтэдээ үлэхэл даа.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаевай гэрэл зурагууд