Спорт 26 jan 2023 972

Дээдэ һууринуудаа алдаагүй

Ехэшүүлэй дунда Ородой чемпионадта Буряадай харбагшад 4 медаль абаад, баяртайнууд Ородой Кубогта хабаадахаяа бэлдэлгэ хээ.

© фото: Буряадай Һур харбалгын федерациин гэрэл зураг

Блочно түхэлэй номо һуршаар харбалгада Александр Калгин анха түрүүшынхиеэ Ородой чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Үбэр Байгалай хизаарай нэрэ солотой Александр Дамбаевые финалда шүүжэ гараа.

Эхэнэрнүүдэй дунда Буряадай хоёр түлөөлэгшэд финалда харбаа. Олимпиин наадануудай шангай һуури эзэлэгшэ Инна Степанова дахинаа чемпион боложо тодороо. Виктория Харитонова мүнгэн меда­ляар шагнагдаа. Сергей Цыренов 3-дахи һуури эзэлээ.

Буряадһаа уг гарбалтай үшөө хоёр тамиршан шангай һууринуудта гараа. Московско можын түлөө хар­бадаг Содемидэ Батусыжень хубиин тоосоондо 3-дахи һуурида гараа. Москвагай Алдар Цыбикжапов командна болон хубиин тоосоонуудта хоёр мүнгэн медаль абаа.

Орёл хотодо мүнөөдэр, январиин 25-да, Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн эхиеэ абахань. Удаань талмай дээрэ залуушуул бо­лон эдиршүүл харбахаяа гараха юм. Һур харбалгын һайндэр уласхоорон­дын тэмсээнүүдээр түгэсэхэ.

Фото: Буряадай Һур харбалгын федерациин гэрэл зураг