Главная / Новости /Спорт / Буряадай тамиршад - үзэгдөөгүй үндэртэ

Буряадай тамиршад - үзэгдөөгүй үндэртэ

19-02-2020

“Объединенный мир борьбы” сайтһаа гэрэл зураг

Үнгэрһэн долоон хоногто Буряадай спортын түүхэдэ шэнэ хуудаһан бэшэгдэбэ. Европын чемпионадта хабаадахын түлөө Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ нэгэ доро аяар дүрбэн Буряадай тамиршан оруулагдаа. Бултадаа медальнуудта хүртэжэ, бүхы Буряадта баяр асараа.

Манай урдаа хараха түрүү барилдаашан Александр Богомоев өөрынгөө нэрэ Европын абарга боложо мүнхэлөө. Буряад барилдаашад сооһоо ганса Олег Алексеев болон Борис Будаев гэгшэд Европын абарганууд болоһон байгаа.

2015 ондо Александр Богомоев Европын түрүүшын наадануудта чемпион болоһон байна. Тэрэ гэһээр томо мүрысөөнүүдтэ шалгаржа шадаагүй байгаа бшуу.

Олимпиин жэлдэ амжалтатайгаар хибэс дээрэ барилдаһаниинь һайшаалтай. Теэд Олимпиин наадануудай бүридэлдэ ородоггүй 61 килограмм шэгнүүртэ Александр Богомоев барилдана ха юм. Тиимэһээ Токио ошохо арга боломжонь тон багаар сэгнэгдэнэ.

Тиихэдэ Балдан Цыжипов ялас гэмэ амжалта туйлаа. Буряадай бүхэ шангай III һуури эзэлээ. Эгээл хүндэтэй 125 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Балдан барилдана гээд хэлэхэ хэрэгтэй.

- Буряадай бүхэшүүл үшөө иимэ үндэр дүн харуулаагүй байгаа. Иван Ярыгинай уласхоорондын мүрысөөндэ түрүү һуури эзэлээд, оройдоол хахад һара болоод, Европын чемпионадта III һуури эзэлхэ гээшэ туйлай ехэ габьяа гээшэ. Иигэжэ Балдан түүхэдэ хубитаяа оруулбал даа, - гэжэ Буряадай суглуулагдамал командын һоригшо Баяр Цыренов тэмдэглэнэ.

Ородой суглуулагдамал командын ахамад һоригшо Дзамболат Тедеев одоошье Балданай амжалтануудые обёорбо ха.

- Балдан Цыжипов һайн барилдаа харуулжа, шангай һуури эзэлээ. Олон жэлэй хугасаа соо хүндэ шэгнүүр бүхы Ородой һоригшодой тархи зобооно, - гэжэ Дзамболат Тедеев хэлээ.

Ахамад һоригшын мэдүүлһээр, Балдан март һарада һайн бэлэдхэлтэй байһанаа гэршэлбэл, Будапешт ошожо, Олимпиин наадануудта ошохо эрхын түлөө барилдаха.

Эхэнэрнүүдэй дунда тулалдаануудта хоёр тамиршаднай шангай һууринуудые эзэлээ. Стальвира Оршуш 53 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ III һуури абаа. Чуваш Уласһаа гарбалтай Буряадай түлөө хэдэн жэлдэ барилдадаг Мария Кузнецова 65 килограммай шэгнүүртэ хүрэл медальда хүртөө.

Италида туйлаһан илалтанууд

Барилдаагаар Европын чемпионадта Буряадай тамиршад дүрбэн медаль абажа шадаа. Тус амжалтанууд түүхэдэ ороһон байна.

Богомоевой туйлалта Александрай барилдаһан 61 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ 14 хүн хибэс дээрэ гараа. Тус мүрысөөндэ тэрэ дүрбэ дахин илалта туйлаа. Грециин тамиршан Георгиос Пилидисые бэлээр шүүһэн аад, саашанхи тулалдаануудаа тон хүндөөр үнгэргөө. Болгариин Владимир Дубовые 5:4, 2019 оной Европын чемпион Арсен Арутюняниие 7:6 гэһэн тоотойгоор шүүгээ. Финалда дэлхэйн чемпион Бека Ломтадзе гээшые 3:2 гэһэн тоотойгоор илаад, өөрөө Европын чемпион болоо. Табан жэлэй саада тээ Европын түрүүшын наадануудта баһа энэ тамиршаниие Александр шүүжэ шадаа бэлэй.

- Дүрбэн жэлэй туршада иимэ шанга тулалдаануудта хабаадаагүй байһанһаа хүсэ шадални буураба. Тиимэһээ зосоогоо ехэ һанаата болобошье, бэеэ барижа шадабаб, - гэжэ Александр Богомоев хөөрэнэ.

Ородой суглуулагдамал командын ахамад һоригшо Дзамболат Тедеев Александрай түрүү һуури эзэлхэдэ, баяртай байһанаа мэдүүлээ.

Балдан Цыжиповэй томо алхам

Буряадай бүхэ Балдан Цыжипов иимэ томо мүрысөөндэ үшөө хабаадажа үзөөгүй байгаа. Түрүүшынгээ мүрысөөндэ абаһаар лэ шангай һуурида гараһаниинь һайшаалтай.

Венгриһээ гарбалтай Даниэль Лигетти олон жэлэй хугасаада дэлхэйн түрүү барилдаашадай тоодо оролсоно. Тэрэниие Балдан 10:5 гэһэн тоотойгоор илажа, олохон мэргэжэлтэдые гайхуулаа.

Удаадахи уулзалгада гурба дахин дэлхэйн чемпион, Олимпиин абарга Гено Петриашвилитай Балдан барилдаа. Яаба-хээбэшье Грузиин бүхые мүнөөдэр хэншье шүүжэ шадахагүй байна гэжэ тус мүрысөөн харуулаа.

“Борцы Бурятии” сайтһаа гэрэл зураг

III һуури эзэлхын түлөө Европын болон дэлхэйн чемпионадуудта шангай һууринуудые эзэлдэг Александр Хоцяновскиитай уулзаа. Эдэ хоёр нэгэ дахин барилдажа үзэһэн юм. 2016 ондо Якутск хотодо Балдан Цыжипов диилээ һэн. Энэшье удаа Буряадай барилдаашан шүүжэ, хүрэл медальда хүртөө.

- Балданай медаль алтандал сэнтэй. Томо шэгнүүртэ үшөө нэгэ бэлигтэй барилдаашан мүндэлбэ гээшэ, - гэжэ Дзамболат Тедеев хэлээ.

Стальвира дахинаа гурбадахи

Январь һарада Стальвира Оршуш Италида болоһон уласхоорондын мүрысөөндэ III һуури эзэлээ һэн. Тэндэ Буряадай барилдааша басаган 55 килограммай шэгнүүртэ хибэс дээрэ гараа. Харин һарашье болонгүй, тэрэ дахинаа Итали ошожо, баһа хүрэл медаль абаһан байна. Энэ удаа Стальвира 53 килограммда барилдаа.

Урда хоёр жэлдэ Европын чемпион болоһон Оршуш мүнөөнэй III һуурида шамарланагүй. Юуб гэхэдэ, бүхы шангай һууринуудые өөһэдынгөө хүсэ шадалаар, аза талаанаар абанабди гэжэ Стальвира абаһаар лэ мэдүүлээ.

- Түүхэтэ Колизей зураатай байна. Ехэл гоё медаль гээшэ. Гэртэхи олон тоото медальнуудыем шэмэглэхэ, - гэжэ Стальвира Оршуш мэдүүлээ.

“Борцы Бурятии” сайтһаа гэрэл зураг

Барилдаашанай түрүүшын һоригшо Виктория Кожевникова һонирхолтой нэгэ ушар һанаһанаа социальна сүлжээндэ бэшэнэ.

- Манай һорилго хэдэг “Спартак” байшан юундэ Спартак гэжэ нэрэтэйб? - гэжэ Стальвира намһаа нэгэтэ асуугаа һэн. Тиихэдэнь бүхы тамиршадые суглуулжа, Рим тухай түүхэ тобшохоноор хөөрөө һэм. Харин мүнөө минии шаби өөрынгөө нюдөөр бүхы юумэ хаража ерээ, - гээд, Виктория Кожевникова тэмдэглэбэ.

Токиодо болохо Олимпиин наадануудта эхэнэрнүүд 6 шэгнүүртэ барилдаха юм. Ородой суглуулагдамал командын оройдоол нэгэ гэшүүн хабаадаха эрхэтэй болоод байнхай. Тиимэһээ Ородой басагад мартын 19- 22-то Олимпиадада хабаадаха эрхэдэ хүртэхын түлөө мүрысөөндэ шанга бэлэдхэл хэхэ зэргэтэй. Тэдэнэй тоодо Стальвира Оршуш оролсохо бэзэ гээд найдагдана.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Александр Богомоев Стальвира Оршуш Балдан Цыжипов барилдаан Борис Будаев Европын чемпионат Дзамболат Тедеев17:17

Туйлаһан дээрээ тогтонгүй 

16:59

Яагаад бэеэ hамааруулнабта? 

16:55

Депутаты Народного Хурала Бурятии обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса 

16:48

Глава Бурятии: "Владимир Владимирович уделил особое внимание развитию социальной инфраструктуры Бурятии" 

16:17

​«Мы позаботимся о вас!»: известные люди Бурятии – о солидарности и взаимопомощи 

16:01

​В Бурятии сформированы мобильные группы, уполномоченные составлять протоколы о нарушениях ограничительных мер 

15:51

​В Улан-Удэ дезинфекцию в многоквартирных домах поставили на контроль 

15:00

Холоhоо hуралсалай бэрхэшээлнүүд 

14:59

​В Улан-Удэ льготные категории школьников получат продуктовые наборы 

14:41

Мэр Улан-Удэ ввел особый противопожарный режим в городских лесах 

14:32

Тарилгын хаһа Буряад Уласта саг соогоо эхилхэ 

13:56

Холоhоо hураханьшье, hургаханшье хэсүү 

13:50

​Жители Бурятии могут получить консультации по вопросам капремонта дистанционно 

13:40

​В Бурятии ветераны получили выплату ко Дню Победы раньше срока 

13:33

​В Бурятии приведут в нормативное состояние более 113 км дорог 

13:23

​Предпринимателям Бурятии расскажут о мерах господдержки в режиме онлайн 

13:17

​В Бурятии принят «третий пакет» мер поддержки экономики 

12:40

​В Бурятии повысится зарплата всем медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом 

11:07

​Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности 

10:13

​В Бурятии ежедневно проводят до 700 обследований на коронавирусную инфекцию 

09:58

Улан-Удэнский ЛВРЗ будет работать в бесперебойном режиме 

09:53

​Более 200 человек тушили лесные пожары в Бурятии 

09:41

​В Бурятии количество заболевших коронавирусом достигло 54 

08:51

​Геопортал Бурятии опубликовал он-лайн карту распространения коронавирусной инфекции в республике 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +18 ожидается в Бурятии сегодня, 8 апреля 

Наши издания